Juhtumipõhine võrgustikutöö

Juhtumipõhine võrgustikutöö on töömeetod, mille peamiseks eesmärgiks on pakkuda 
inimesele (eelkõige laps ja tema pere) tema vajadustele vastavaid teenuseid. Põhimõte on, et 
juhtumit juhib algusest lõpuni üks isik (lastekaitsespetsialist), kes tagab koostöövõrgustiku 
loomise, hoidmise ja eesmärgipärase tegutsemise. 
 
Juhtumipõhise võrgustikutöö eesmärk on arendada ja parandada abivajaja sotsiaalset 
toimetulekut ning vältida sotsiaalsete probleemide tekkimist ja süvenemist.
 
Abivajaduse hindamiseks viib lastekaitsespetsialist läbi esmase info kogumise, suheldes lapse, 
pere, haridusasutuse ning teiste vajalike võrgustikuliikmetega. Info kogumiseks edastab 
lastekaitsespetsialist teabenõuded asjaomastele asutustele ning tutvub Sotsiaaltoetuste- ja 
teenuste registrisse tehtud varasemate sissekannetega. Abivajaduse hindamisel võetakse aluseks lapse heaolu kolmnurk ning Sotsiaalkindlustusameti „Lapse heaolu hindamise käsiraamat".
 
Juhtumimenetlus algatatakse, kui esmase abivajaduse hindamisest selgub, et laps ja pere vajavad mitmekülgset abi ja erinevaid teenuseid. Ühise infovälja loomiseks ning edasise tegevuse planeerimiseks kutsub lastekaitsespetsialist kokku võrgustikukohtumise vajalike spetsialistidega. Võrgustiku liikmed kaasatakse vastavalt vajadusele näiteks haridusasutustest, rehabilitatsioonimeeskonnast, meditsiinivaldkonnast, Politsei- ja Piirivalveametist, Ohvriabist, Sotsiaalkindlustusametist, koolivälisest nõustamismeeskonnast jne. Võrgustikukohtumise vajadusest võivad märku anda kõik võrgustikuliikmed.
 
Lapse ja perega kohtumisel kaasatakse minimaalne tõhus võrgustikutuumik, et tagada lapsele ja 
perele psühholoogiliselt turvaline keskkond. Võrgustikukohtumise kokkulepped pannakse kirja protokolli, mis sisaldab tegevusi, tähtaegu ja vastutajaid. Kõik võrgustikukohtumisel osalejad saavad protokolli koopia. Võrgustikliikmete kaasamine toimub vastavalt vajadusele.
 
Võrgustikukohtumiste eesmärgid on:
  •  jagada informatsiooni;
  • välja töötada tegevuskava, mis pakub lapsele/perele professionaalset abi ja tuge.

 

Tegevuskava täitmise ja hindamise eesmärgid on, et:
  • vastutus adekvaatsete kokku lepitud lahenduskäikude eest on lapsel ja tema vanema(te)l koostöös erinevate võrgustikuliikmetega;
  • kokku lepitu täitmise hindamine toimub võrgustikukohtumistel. Vajadusel seatakse uued eesmärgid, lepitakse kokku täiendavad tegevused, lõpetatakse menetlus vms.
 
Võrgustikuliikme meelespea:
  • kohtumiste keskmes on lapse ja tema pere vajadused ja riskid. Eristatakse fakte hinnangutest;
  • aruteludes koheldakse kõiki liikmeid austusega ja diskrimineerimata. Kõikidel osapooltel on õigus esitada oma seisukohad;
  • kohtumistel vahetatav info on rangelt konfidentsiaalne ning seda ei tohi avalikustada kolmandatele osapooltele;
  • kohtumised protokollitakse ning koopiad saadetakse kõikidele liikmetele. 
  • Originaaldokumendi laeb lastekaitsespetsialist vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi Amphora.