Eeskirjad

Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Kombineeritud sademevee strateegia projekt - Elva linna sademeveesüsteemide inventuur

 

Reovee kohtkäitlus Elva vallas

Reovee kohtkäitluseks loetakse reovee tekkimise asukohas kasutatavat tehnoloogilist rajatist, mida kasutatakse reovee kogumise, puhastamise, maapinda immutamise või veekogusse juhtumise eesmärgil. Hajaasustuse piirkondades ei ole reeglina olemas ühisveevärki ega ühiskanalisatsiooni ning joogivee saamise ja reovee ärajuhtimisega peavad elanikud ise toime tulema. Põhjavee kaitstuse kaart on aluseks sellele, millist reovee puhastamise viisi lubatakse kasutada hajaasustuses. Põhjavee kaitstuse kaart.

Veeseaduse § 104 lõike 7 kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel oma halduspiirkonnas kehtestada reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.

Elva valla reovee kohtkäitlust reguleerib Elva Vallavolikogu poolt 25.04.2022 vastu võetud määrus nr 8 "Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri". Antud eeskiri sätestab Elva vallas kehtivad nõuded, millest lähtuvalt tuleb planeerida reoveekäitlussüsteemi rajamist, lammutamist või muutmist. Lisaks sisaldab antud eeskiri ka purgimisteenuse kasutamise võimalusi ja tingimusi ning nõudeid purgimisteenust osutavale ettevõttele.

Põhjaliku info reovee ja reoveekogumisalade kohta leiate Keskkonnaministeeriumi leheküljelt.

Joogi- ja suplusvee kvaliteedist Elva vallas. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust korraldab:

AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56, Tartu
Telefon: +372 731 1840
evv@evv.ee
www.evv.ee

 

Fekaalide äravedu

OÜ Fekto (tel. +372 5588811)
OÜ Kemmerling (tel. 1929, +372 736 7444)
Feve OÜ (tel. 5575911)