Haridusvaldkonna tunnustusavaldused

Elva valla haridusvaldkonna tunnustusavalduse statuudi järgi tõstetakse esile nii õpilas- kui õpetajaskonda. Õpilaste tunnustamine toimub igal kevadel juunikuus ning õpetajate tunnustamine oktoobris.

Tunnustuse kandidaate saab esitada Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU

Elva vald annab välja järgmisi haridustöötajate aunimetusi:

Aasta hariduse tegu - Aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva valla koolieelseid lasteasutusi, üldhariduskoole ja huvikoole ettevõtmise või muu tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse. Aasta hariduse tegu aunimetus antakse üle Elva valla haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule, tegu on parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi ning toonud haridusasutusele tuntust ja kujundanud positiivset mainet.

Aasta hariduse sõber - Aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut või organisatsiooni, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust. Aasta hariduse sõber aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas.

Aasta noorõpetaja - Aasta noorõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva vallas õpetajana kuni kolm aastat.

Aasta kooliõpetaja - Aasta kooliõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule.

Aasta klassijuhataja – Aasta klassijuhataja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele.

Aasta lasteaiaõpetaja - Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.

Aasta huvihariduse õpetaja - Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

Aasta tugispetsialistAasta tugispetsialist on loodud eesmärgiga tunnustada logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on aidanud kaasa lapse või noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd.

Aasta taustajõud - Aasta taustajõud on loodud eesmärgiga tunnustada abiõpetajat, õpetaja abi, tugiisikut või teist haridusasutuses töötajat, kes on toetanud lapsesõbraliku õppe- ja kasvukeskkonna loomist.

 

Õpetajaskonna aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 20. septembrini. Valdkondlikud laureaadid otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Laureaatidele antakse aunimetus üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel. Aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.

 

Elva vald annab välja järgmisi õpilaste tunnustusi:

Elva 100 Noort Tegijat - Elva 100 Noort Tegijat on loodud eesmärgiga tunnustada silmapaistvaid, aktiivseid ja uuendusmeelseid Elva vallas asuvate koolide õpilasi, kes panustavad oma tegevusega nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse.

Tunnustus gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele - Gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajate tunnustamise eesmärk on esile tõsta suurepäraste õpitulemustega õppureid. Tunnustuse laureaadiks on gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetaja, kes lõpetab gümnaasiumi medaliga Elva valla koolis või kes lõpetab gümnaasiumi medaliga mujal Eestis koolis, kui ta on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Elva valla elanik. Tunnustuse laureaadile, kes on registreeritud Elva valla elanik, antakse rahaline preemia 200 eurot, kui õpilane lõpetab hõbemedaliga, ja 300 eurot, kui õpilane lõpetab kuldmedaliga.

Tunnustus kutsemeistrivõistluse Noor Meister tiitli laureaatidele - Kutsemeistrivõistluse Noor Meister tiitli laureaatide tunnustus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva vallas elavaid edukaid kutseõppureid.Tunnustuse laureaadiks on kutseõppeasutuse nimekirjas olev õpilane, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris Elva vald ning, kes on saavutanud kutsemeistriv õistlusel Noor Meister esimese koha. Tunnustuse laureaadile antakse üle rahaline preemia 200 eurot.

Tunnustus vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele - tunnustus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva valla koole Vabariiklikul tasemel esindanud õpilasi. Tunnustuse laureaadiks on Elva valla kooli õpilane, kes on osalenud vabariiklikul olümpiaadil ja saavutanud 1.-3. koha.

Tunnustus Õpilaste aasta haridustegu - Õpilaste aasta haridustegu tunnustus on loodud eesmärgiga esile tõsta Elva valla kooliõpilaste omaalgatuslikku haridusalast projekti või sündmust. Õpilaste aasta haridustegu on käesoleva statuudi mõistes tunnustus, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisi õpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust.

Aunimetus Aasta noor -  antakse 7-26-aastasele noorele, kes on oma tegevusega Elva vallas silma paistnud haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas.  

Õpilaste aasta haridusteo ja Aasta noore kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 31. maini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.