Avatud valitsemine

Avatud valitsemine Elva vallas

Elva vallaks ühinenud omavalitsused- Elva linn, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallad osalesid e-Riigi Akadeemia poolt algatatud projektis "Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes". Projekti eesmärk on toetada ühinevaid omavalitsusi, et ühinemise järgselt tekiks ühtne ja terviklik omavalitsus, kus ükski senine kogukond ei tunneks end kõrvale jäetuna. Projekti käigus rakendati rahvusvahelist avatud valitsemise partnerluse metoodikat, mis on kohandatud Eesti kohaliku omavalitsuse tasandi jaoks aastatel 2014-2016 ellu viidud projektiga „Avatud valitsemine partnerlus kohalikes omavalitsustes".

Töö tulemusena valmis konkreetse ühinemispiirkonna omavalitsuste eeldusi arvestav avatud valitsemise tegevuskava, mis on anti üle sügisel 2017 tööd alustanud uue Elva valla volikogule. See tegevuskava võimaldab volikogul alustada tööd ühtselt aluselt, võttes kasutusele avatud valitsemise põhimõtted ja viia need konkreetsete tegevuste kaudu ellu. 

Ettepanekud avatud valitsemiseks Elva vallas 

Rohkem infot e-Riigi Akadeemiast  www.ega.ee

 

Teenuste kvaliteedi hindamine

Elva vallas on regulaarselt korraldatud avalike teenustega rahulolu hindamist. Jaanuaris 2020 korraldas Rahandusministeerium esmakordselt üle-Eestilise rahulolu-uuringu, mistõttu vallasisest rahuloluküsitlust eraldi ei korraldatud.

Rahuloluuring oli üks osa avalike teenuste seirest, mis viidi läbi kõikides Eesti omavalitsustes.  Teenuste seire metoodika algversiooni töötas välja Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) koostöös Geomedia OÜ-ga 2018. aasta lõpuks. Metoodika loomisel osalesid üle saja eksperdi ministeeriumidest ja omavalitsustest, teadlased ja huvigruppide esindajad ning Eesti linnade ja valdade liit. Uuringut rahastati Euroopa sotsiaalfondist.

 

Hinnati 16 valdkonda: alusharidus, noorsootöö, põhiharidus, elamu- ja soojusmajandus, liikuvus, jäätmemajandus, veemajandus, laste heaolu, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne, rahvatervis ja turvalisus, kriisideks valmisolek, raamatukogud, sport, kultuur, muuseum ning valitsemine.

 

Teenustasemeid hinnati kolmel tasemel:

•       baastase – seadusega kohustuslik/seaduse täitmist kirjeldav lävend;

•       edasijõudnu tase – mida ühelt edukalt toimivalt omavalitsuselt üldjuhul oodatakse;

•       eeskujulik tase – uuenduslike lahenduste rakendamist, täiendavate võimekuste ja võimaluste kasutamist elanikkonna hüvede suurendamisel, eesmärke, kuhu soovitakse välja jõuda.

 

Andmed, mille põhjal teenuseid kaardistati, et teenustasemeid hinnata,  pärinesid riiklikest registritest. Statistikaamet korraldas omavalitsuste seas 2019. aasta okroobris täiendava küsitluse (riiklikest registritest puuduvate andmete saamiseks) lähtudes 2018 aasta seisust ning üleriiklikust elanike rahuloluuuringust, mis toimus 2020. aasta jaanuaris. Küsitluses paluti anda hinnang liikumis-, sportimis- ja kultuurse vaba aja veetmise võimaluste, elukeskkonna, heakorra, üldiste teenuste pakkumise ja kohaliku tasandi juhtimise kohta.

Alates septembrist on kõigile huvilistele veebilehel minuomavalitsus.fin.ee kättesaadav omavalitsuste teenuste korralduse detailne ja põhjalik ülevaade, kus peale rahuloluküsitluse tulemuste on leitav ka teenuste seire.

Kõik andmed koguti kokku ja esitatakse omavalitsuse täpsusega.

Kõigil huvilistel on võimalik andmetega tutvuda veebilehel minuomavalitsus.fin.ee

 

Avalike teenuste kvaliteedi hindamine

Elva vallaks ühinenud omavalitsused (Elva linn, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallad) taotlesid üheskoos EAS-ilt toetust taotlusvooru Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid" raames projekti "Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs" läbiviimiseks,  uuringut koostab Grant Thornton Baltic OÜ.

Elva valla ühinemislepingus on kesksel kohal kvaliteetsete, elanike ootustele ja vajadustele vastavate avalike teenuste pakkumine, seetõttu on teenuste kvaliteedi hindamine väga oluline. Selleks, et selgitada välja ühinevate omavalitsuste elanike tänane rahulolu oma kodukoha asjaajamisega ja avalike teenustega, viidi perioodil 29.05 – 30.06.2017 nimetatud omavalitsuste elanike seas läbi veebipõhine rahuloluküsitlus. Küsitluse läbiviimine on esimene samm selleks, et luua uues omavalitsuses monitoorimissüsteem, mille abil hinnatakse elanike rahulolu pakutavate avalike teenustega. Tulevikus hakatakse elanike tagasisidet küsima regulaarselt ning elanikelt saadav info on abiks omavalitsusjuhtidele muudatuste tegemiseks ja otsuste langetamiseks. 

 Aitäh kõigile, kes küsitlusel osalesid! Vastajaid oli omavalitsuste lõikes kokku 869. Kõige rohkem vastajaid oli Elva linnast (254 vastajat) ja kõige vähem vastajaid Palupera vallast (49 vastajat). Lisaks oli vastajate seas elanikke, kes elavad mõnes ühinevas omavalitsuses, kuid ei ole oma elukohta registreerinud.

Küsitluses paluti vastajatel avaldada oma arvamust 11 erineva valdkonna kohta (lisaks üldised küsimused). Nendeks teemadeks olid: teede korrashoid; haljasalade ja avalike alade korrashoid; ühistranspordi korraldus; sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste valdkonna korraldus; haridusvaldkonna-, huvihariduse korraldus; kultuurivaldkonna ja vaba aja veetmise võimaluste korraldus; ehitus- ja planeerimisvaldkonna korraldus; keskkonnakaitse valdkonna korraldus; jäätmemajanduse korraldus; omavalitsuste kalmistute korrashoid ja üldised küsimused.

Tagasiside põhjal selgus, et üheks suureks väljakutseks uue valla jaoks on toimiva ja elanike vajadusi rahuldava ühistranspordi süsteemi väljatöötamine. Samuti on kõikides piirkonades inimeste jaoks oluliseks murekohaks teede- ja tänavate korrashoid (sh teede valgustatus), mõnel pool ka liiklusohutus, ka on välja toodud  vajadust suurendada ratastooliga ligipääsetavust.

Veel mõned mitme piirkonna puhul kordunud probleemkohad:. lasteaedadega seonduvad küsimused sh kohatasu maksmine suvekuudel, rühmade suurus, kohtade puudus jne vajavad uues vallas lahendamist või ümber kujundamsit, sest neid on mitmes piirkonnas probleemina välja toodud.  Samas koolide ja huvihariduse võimalustega ollakse üldiselt rahul või väga rahul, kuid keskusest eemal (hajaasustus) elavad inimesed on välja toonud, et huvihariduse valik võiks olla mitmekesisem. Kultuurivaldkonna korraldusega aga olid hindajad üldiselt rahul.

Probleeme ja küsimusi tekitas mitme piirkonna puhul  jäätmevaldkond - toodi välja, et  prügikaste on piirkonniti liiga vähe või on need tühjendamata ja jäätmevedu on kallis.  Ehitus- ja planeerimisvaldkonnas on teenuste osutamist hinnatud pigem heaks, asjaajamist sujuvaks ja korrektseks, kuid ära on märgitu vajadust suurema abi ja nõueannete järele dokumentide vormistamise juures.

Küsitluse käigus toodi välja ka mitmeid probleemikohti, mis pole kohaliku omavalitsuse ülesanne - näiteks pangateenuse puudumine ning probleemid Eesti Postiga.

Kokkuvõtlikult saab öelda, et küsitlus andis ülevaate erinevate teenustega rahulolu hetkeolukorrast, kuid monitoorimissüsteemi tarbeks koostatava küsimustiku loomisel tuleb sellesse sisse viia mitmed muudatused ning veelkord läbi mõelda, kuidas ja milliste kanalite kaudu oleks võimalik kaasata veel rohkem konkreetseid teenuseid tarbivaid sihtrguppe.

Toimunud rahulolu küsitlus oli esimene etapp projekti "Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs" raames. Projekti raames luuakse monitoorimissüsteem, mille abil saab erinevate avalike teenustega rahulolu ning nende kvaliteeti hinnata. Tulevikus viiakse sarnaseid uuringuid läbi regulaarselt. 

 

 

 

 

 

Avalike teenuste kvaliteedi hindamine

 

Elva vallas viiakse alates 2017 aastast läbi iga-aastast rahuloluküsitlust, et saada infot elanike rahulolu kohta pakutavate avalike teenustega. Küsitlusele vastates saab anda tagasisidet teede korrashoiu, haljasalade ja avalike alade korrashoiu, ühistranspordi, sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste valdkonna, haridusvaldkonna-, huvihariduse, kultuurivaldkonna ja vaba aja veetmise võimaluste, ehitus- ja planeerimisvaldkonna, keskkonnakaitse ja jäätmemajanduse korralduse, turvalisuse ja üldiste küsimuste kohta.

Küsitlus on ülesehitatud nii, et vastata saab vaid nende teenuste kohta, millega vastaja viimase aasta jooksul on kokku puutunud. Sõltuvalt hinnatavate teenuste arvust võttis küsimustikule vastamine aega kuni 25 minutit.

Järgmine küsitlus viiakse läbi sügisel 2019. 

 

********************************

2018 aasta rahuloluküsitlus on lõppenud!

Aitäh kõikidele Elva valla valike teenuste rahuloluküsitlusele vastanud inimestele. Küsitlusest võttis osa 508 inimest.  Järgmine kõikide avalike teenuste kohta tagasisidet koguv küsitlus toimub sügisel 2019.

Projekti "Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs" rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Elva valla elanikud said kuni 21. detsembrini 2018 osa võtta veebipõhisest rahuloluküsitlusest, millega  selgitati välja elanike rahulolu Elva Vallavalitsuse asjaajamise ja avalike teenustega.