Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. 

Projekteerimistingimusi väljastab kohalik omavalitsus. Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise kasutamise otstarve, asukoht, arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused, haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted jms.

Detailplaneeringu olemasolu korral võib detailplaneeringut täpsustavaid projekteerimistingimusi anda juhul, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta või kui detailplaneeringut ei ole planeeritud kujul võimalik enam täielikult ellu viia või on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste menetlus

Detailplaneeringu olemasolu korral toimub projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda Elva vallavalitsuse dokumendiregistris ja ehitisregistris www.ehr.ee