Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud ajavahemikul 01.02.2024-01.04.2024.

Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele. Taotlusvooru korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus koos Rahandusministeeriumi ning kohalike omavalitsustega. Hajaasustuse programmist toetuse taotlemist ja andmist ning selle kasutamist ja tagasinõudmist reguleerib Hajaasustuse programmi määrus.

 

Hajaasustusega piirkond on piirkond, mille hulka ei kuulu:
  1) linnad asustusüksustena ning alevid ja alevikud; (Elva linn, Käärdi alevik, Kureküla alevik, Puhja alevik, Rannu alevik, Rõngu alevik ning Ulila alevik
  2) kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad;

  3) veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;
  4) kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on määratud reoveekogumisalaks.

 

Toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine. Juurdepääsutee on majapidamist avaliku teega või avalikku kasutusse antud erateega ühendav kinnistusisene ja -väline eratee või avalikkusele ligi pääsetav eratee.

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
 • Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Sama valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
  2024. aasta taotlemisel lähevad arvesse aastatel 2019-2023 saadud toetused. Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande. Pärast taotluse kohta otsuse tegemist ei ole toetuse summat lubatud suurendada.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

NB! Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi. 

Taotlusvorm

Projekti eelarve 

Garantiikirja näidis 

Taotluse lisa Veesüsteemid

Taotluse lisa Kanalisatsioonisüsteemid 

Taotluse lisa Juurdepääsuteed

Taotluse lisa Autonoomne elektrisüsteem

Arvutamise abimees 

 • Lisaks kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
 • Veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
 • korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek;
 • *vastavalt projekti tegevustele ehitusluba või ehitusteatis; Ehitamise alustamiseks vajalikud esitatavad dokumendid.
 • *veesüsteemide projekti korral, kuhu on kaasatud kaastaotlejad, tuleb sõlmida notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
 • *notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, kui rajatav trass või tee läbib mitut kinnistut.

* Võib esitada ka peale taotluse rahuldamise otsust.

NB! Soovitatav lisada taotlusele ka võimalike ettevalmistavate tööde ja aruandluses vajaliku dokumentatsiooni kulu (nt. geodeetilise alusplaani koostamine, ehitusprojekt, riigilõiv, teostusjoonis, joogivee kvaliteedi analüüs jne), mis on seotud põhitegevusega.

 

Taotluste esitamine:

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil tuues see Elva Vallavalitsuse infolauda (Kesk 32, Elva linn, Elva vald) või digitaalselt maa- ja ehitusspetsialist Ede Möldrele e-postiaadressil: ede.moldre@elva.ee

 

Taotluste hindamine:

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud komisjon. 

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluseid hinnatakse RTK poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

- investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;

- kuni 18- aastaste (ka.) majapidamises elavate isikute arv;

- taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;

- leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

 

Aruandlus:

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada Elva Vallavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva või kui projekti tegevused lõppevad planeeritust varem, esitatakse toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppemist.

Aruandele lisatakse järgmised dokumendid:

- kulu- ja maksedokumentide koopiad;

- veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs;

- ehitusseadustikust tulenevalt kasutusluba/teatis. Ehitamise valmimise korral vajalikud esitatavad dokumendid.

 

Kontaktisik:

Ede Möldre

Maa- ja ehitusspetsialist

504 9912

ede.moldre@elva.ee