Noorsootöö

Noorsootöö eesmärk on luua tingimused noore isiksuse mitmekülgseks arenguks. 
 
Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse, noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel. Noorsootöö toetab noorte omaalgatust. 
 
Elva ja Nõo vallal on ühine noorteinfo leht: https://noored.elva.ee.
 

Alates sügisest 2021 on Elva vallas tööl NEET noorte juhtumikorraldaja- projektijuht Kristi Liiv.

Kristi poole võivad pöörduda kõik 16-29-aastased Elva valla noored, kes ei õpi ega tööta, kuid sooviksid seda olukorda muuta.

Juhtumikorraldaja- projektijuht on noore jaoks olemas talle sobival ajal ja kohas (liikudes vallas ringi). Kohtumiste käigus vesteldakse, saadakse tuttavaks ja leitakse ühiselt lahendused nii suurtele kui väikestele takistustele. Vajadusel suunatakse noor koostööpartnerite juurde tasuta psühholoogilisele nõustamisele (ka ravikindlustuseta noorele), võlanõustamisele ja koolitustele (sh juhilubade tegemine). Kui noor on valmis tööle asuma, kuid puudub sobiv töökoht või -kogemus, siis abistatakse sobiva praktikakoha leidmisega. Kristi toetab noort ka õpingute jätkamiseks sobiva kooli ja eriala leidmisel.

Kontakt:

Kristi Liiv

Tel. 53584565

E-post: kristi.liiv@elva.ee

 

LEIA KIIRELT:

 
Noorsootöö eesmärgid aastateks 2021-2023
 
Elva valla noorsootöö eesmärgid on väljatöötatud koostöös hariduse- ja kultuuriosakonna ja noorsootöötajatega. 
 
Eesmärk Alaeesmärgid  Tegevused 
Elva vallas on mitmekülgsed ja arendavad vaba aja tegevused erinevates vanuses noortele Piirkonna noortekeskused on mõnusad ajaveetimiskohad erinevas vanuses noortele Noortekeskustes on planeeritud erinevaid tsoone noortele tegevuste pakkumiseks, sh molutamise alad (Kaardistamine ka olemasolevaid)
Kaardistatakse noortekeskuste tegevused vanusegruppides (noortele küsitlused)
Luuakse noortekeskusesse perioodid, mil kohtuda saavad nö vanemad noored (kolmas kooliaste ja gümnaasiuminoored)
Planeeritakse tegevusi erinvas vanuses noortele
Mobiilne noorsootöö toimib erinevates Elva valla piirkondades Teenuse vajaduse kaardistamine
MNT- Koolitada Elva noorsootöötajaid, mis see on ja kuidas seda läbi viia
Toimub mobiilne noorsootöö
Huvitegevus on põnev, mitmekülgne, kättesaadav ja kvaliteetne Tunnustatakse ja arvestatakse õpikogemust ja -tulemusi mitteformaalse ja formaalse õppe sidumine. Võimalusel siduda vabatahtliku passiga.
Huvitranspordi toetusega jätkamine. Otsida kaasaegseid lahendusi kuidas vähendada liikluskoormust- sõidujagamine.
Võimaldada vähem kontakttunde, kui õpilasel pole võimalik olla füüsiliselt kohal. (Veebitunnid jne) 
Noorte soovidega arvestav huvitegevuse pakkumine. 
Igas piirkonnas toimuvad aastaringselt ühisüritused Noorsootöö nädala ühisürituste korraldamine.
Erinevates piirkondes  toimuvad noortemalevad 
Lastekaitsepäev
Erinevates piirkondades toimuvad laagrid - erinevatel aegadel, mitte ainult suvel.
Elva valla noor on aktiivne kodanik ja tunneb erineva kultuuritaustaga inimesi. Koostöö kaitseliiduga. (kodutütred noorkotkad)
Kaasata neid erinevatele üritustele
Kultuuridevahelised lõimusmislaagrid.
Erinevate kultuuride tutvustamine läbi toidu, muusika jne. 
Koostööprojektidide läbiviimine rahvusvaheliste sõpruskoolidega
Välisvabatahtliku toomine piirkonda
Rahvusvahelise noortevahetuse korraldamine (Erasmus+)
Kodanikupäeva läbiviimine noorsootöö nädala raames
Kogemuslugude ja inspireerijate küllakutsumine, ameti- või karjääripäevade korraldamine.
Elva vallas jagatakse noorteinfot noortele sobivates kanalites ja noortele mõistetaval viisil  Elva valla noored on informeeritud erinevatest võimalustest ja valikutest noored.elva.ee atraktiivne ja värske infoga-ajakohane ja aktraktiivne noorteinfo portaal. Kodulehekülje visuaali värskendus
noored.elva.ee kodulehe üldine reklaam noorte ja täiskasvanute seas
Kontaktreklaam, koolide külastamine
e-koolide ja stuudiumi võimaluste kasutamine
Elva valla lehes - noorterubriik ( kord kuus)
Elva valla noorteinfo toetab noorte osalust Noorteprojektide  ja erinevate osalusvõimaluste tutvustamine
Rakendad Puhja raadioruumi /Rõngu stuudio võimalusi, kus noored saaksid ise noored.elva.ee lehele podcaste luua. Informatiivsed podcastid, olulistel teemadel. 
ANK-ide omavaheline koosloome noortinfo edastamisel ja kasutamisel igapäevatöös
Loodud on teadlik ja mõtestatud teaberuum ANK-ide FB lehtedel mingi sarnane kujundusjoon
Loodud on info jagamises regulaarsus ja toimiv kommunikatsiooniplaan
Meediameeskonnad kohtadel, ka noortest koosnev
Noorteinfo alane koolitus noorsootöötajatele+ huvijuhid 1xaastas
Elva valla noored on kaasatud ning ettevõtlikud Elva valla noortevolikogu on aktiivne ja arvestatav partner omavalitsusele Noortevolikogu mainekujundamine
Noortevolikogu valimiste korraldamine (kahe aasta järel)
Laiahaardeline kampaaniatöö noortevolikogu tutvustamiseks.
Noortevolikogu sidumine erinevate ANK-ide ja teiste noorsootööd tegevate organisatsioonidega.
Noortevolikogule mentorlusprogrammi loomine (alustamisel) 
Elva Elamusfestivali Noorteprogrammi vedamine
Noortevolikogule vallavalitsuse hoones ruumi võimaldamine koosolekute ja arutelude läbiviimiseks
On toimiv noorte vabatahtlike võrgustik Vabatahtliku pass, virtuaalne, et saaks kogemusi koguda
Vabatahtliku juhendamine- basic teadmiste koolitus
Noorte vabatahtlike võimestamine- motiveeriv tunnustsus, vabatahtlikkuse saadik.
Vaadata üle olemasolev vabathtlike kaasamise programm ja anda sisse uus hoog.
Noored on keskkonnateadlikud Ökolaager (keskkonnalaager)
Taaskasutuse propageerimine (Noortekeskustes õpitoad/ programmid. Igapäevased harjumused noortekeskustes, väljasõitudel jne)
Kõikidel sündmustel teadlik tarbimine. Topsiring, sorteerimine
Keskkonnahariduse programmis osalemine
Noored on teadlikud tervislikust eluviisist Tervistedendavate projektidest osavõtmine
Viia läbi koolitused, mille lõppedes on noor teadlikum tervislikust eluviisist
Seksuaalkasvatuse loengute sari
Korraldatakse erinevaid sündmusi tutvustamaks võimalusi noortele abi saamiseks sõltuvuste korral
Viiakse läbi noortekeskuste vahelised spordivõistlused valla(riigi) üleselt. - sel aastal osa kogukonnamängudest
Elva valla noorsootöö on kvaliteetne ja eesmärgipärane Elva vallas on pädevad noorsootöötajad Koolituskava alusel toimuvad valdkonnapõhised ja üldisi oskusi arendavad koolitused noorsootöötajatele. eelnev kaardistamine
Teadlikkuse tõstmine noorsootööst ja noorsootöötaja ametist. 
Noorsootöötajale mentorprogrammi loomine.
Omavalitsus  innustab ja toetab noorsootöötaja kutse taotlemist. 
Noorsootöötaja palga miinimumi kehtestamine/seadmine, eelnev kaardistamine (ringijuht?)
Jätkata ja arendada märkamise ja tunnustamise süsteemi.
Ühised motivatsioonikoolitused
Noorsootöö on korraldatud eesmärgipäraselt ja  kvaliteetselt Noorsootööspetsialisti ametikoha loomine
Regulaarsed kokkusaamised oluliste teemade aruteluks ja tegeletakse arendustegevustega
Süsteemne tagasiside kogumine peale sündmust ja projekti ning huviringi lõppedes kevadel, selle jaoks ühtse vormi väljatöötamine, mille raames uuritakse regulaarselt noorte vajadusi, huvisid ja rahulolu noorsootöö teenustega. 
Andmete kogumise ja analüüsimise süsteemi välja töötamine (unikaalsed noored, noorte osalus, tagasiside, huvid-vajadused jne) tegevuse kvaliteedi mõju hindamiseks. 
Vajaduspõhiselt koostöövõrgustikes osalemine (kultuur, sport, haridus, sotsiaalosakond, lastekaitse, ennetustööspetsialist, korrakaitse) 
Noorsootöö keskkond on kaasaegne ja turvaline Noorsootööd ja  huvitegevust viiakse läbi  vaimses ja füüsilises keskkonnas, mis on kaasajastatud, st. on turvaline ja vastab nõutele.
Noorsootöös kasutatavate vahendite ja inventari värskendamine
Noorsootööd tehtavates organisatsioonides kasutatakse sorteeritud ja mõtestatud infomaterjale
Noorte vaimse tervise toetamine