Tugispetsialistide teenuse osutamise mudeli väljatöötamine

14.05.20

Elva Vallavalitsus viis koos Põltsamaa ja Mustvee Vallavalitsusega 2019. aastal läbi projekti "Põltsamaa, Mustvee ja Elva vallale tugispetsialistide teenuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuri ja teenuse osutamise mudeli väljatöötamine".

 

Projekt nr 2014-2020.12.01.18-0059. Kogu projekti maksumus oli 29411,76 eurot, millest 25000 eurot tuli Euroopa Sotsiaalfondist. Iga omavalitsuse omaosalus oli 1470,59 eurot.

 

 

Elva Vallavalitsus viis koos Põltsamaa ja Mustvee Vallavalitsusega 2019. aastal läbi projekti "Põltsamaa, Mustvee ja Elva vallale tugispetsialistide teenuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuri ja teenuse osutamise mudeli väljatöötamine".

Projekti toetati kohalike omavalitsuste üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmise meetmest. Projekti eesmärgiks oli välja töötada igale projektis osalevale vallale tema vajadustest lähtuv mudel tugispetsialistide teenuse osutamiseks. Tugispetsialistideks on haridusasutustes töötavad  eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. Lisaks tugispetsialistidele käsitleti ka HEV koordinaatori rolli.

Analüüsi käigus teostati järgmised tegevused:

  • kaardistati olemasolev olukord (sealhulgas teenuste osutamise vajadus ja maht, tänased ja tulevased probleemkohad, olemasolevad ressursid); 
  • töötati välja Elva, Põltsamaa ja Mustvee omavalitsuste vajadustele vastavad tugispetsialistide teenuse osutamise juhtimismudelid, sealhulgas teenust osutava organisatsiooni struktuur, tugispetsialistide vajaduse prognoos aastani 2025, tugivõrgustiku rollijaotused, teenusprotsessid, vajaminevad ressursid, koolitusvajadused.  

Projekti tulemuseks oli igale omavalitsusele vajadusi arvestav tugispetsialistide teenuse osutamise mudel, mille alusel saab omavalitsustes alustada teenuse osutamiseks vajalike muudatuste ettevalmistamist ja/või elluviimist hiljemalt 2020/2021.

Projekti lõpparuanne

Elva mudel