Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Tugiisikuteenust on võimalik taotleda nii täisealisele inimesele kui ka lapsele. 

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise täiendav eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. 

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane kirjalik taotlus.

Taotlust on võimalik täita Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.

 

Õigusaktid:

 

Laste ja perede tugiisikuteenuse eest vastutaja: 
Sotsiaalnõunik Anneli Lepik
Kontaktid: 5616 6000anneli.lepik@elva.ee 

Täisealise isiku tugisiikuteenuse eest vastutaja: 
Sotsiaalnõunik Alo Rebane
Kontaktid: 5207869; alo.rebane@elva.ee