Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.
 
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2023. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2023. aastal 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 
 
Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad eelmisel kuul saadud netosissetulekuid (ja ära makstud elatise suurust, juhul kui toetuse taotleja maksab kellelegi elatist). Kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonnaliige saab sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele,  on kohalikul omavalitsusel õigus küsida dokumente, mis tõendavad viimase kuue kuu sissetulekuid ning võtta toetuse arvestamise aluseks viimase kuue kuu sissetulek. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga.
 
Kui toetuse taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, siis tuleb taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad:
  • eluruumi kasutamise õigust (nt üürileping, esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel);
  • toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.

Alates 1.juulist 2022 jõustub Sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, mille alusel on võimalik eluasemekulude hulka arvata ka kodu soetamiseks võetud laenumakse (sh intress ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse).

Eluasemelaenu kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse juhul, kui:

  • eluasemelaenu kodu ostmiseks on võtnud taotleja isiklikult või temaga ühist eluruumi jagav pereliige (abikaasa, elukaaslane, esimese ja teise astme üleneja või alaneja sugulane);
  • eluasemelaenu osas on ära kasutatud maksepuhkus või on esitada dokument, miks laenupuhkust pole peetud võimalikuks;
  • ei ole sõlmitud vabatahtlikku makseraskuste ennetamiseks mõeldud kindlustust või see ei kata täies ulatuses eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakset.

Eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakseid võetakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse kuni kuus kuud kalendriaasta jooksul.

Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada lisadokumendid, mis tõendavad eluaseme ostmiseks võetud laenu võtmist ja kohustusliku eluasemekindlustuse lepingu sõlmimist, maksepuhkuse kasutamist või selle andmise keeldumisest panga poolt ning makseraskuste ennetamiseks sõlmitud kindlustuslepingu olemasolu ja selle ulatust. Juhul, kui laenulepingust ei selgu, millises osas on laen kasutatud eluaseme ostmiseks, tuleb täiendavalt esitada ostu-müügileping.

Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel või järgmisesse loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral esitatakse lisaks kirjalik loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:

  • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
  • sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
  • väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Taotlemiseks pabervormis on blanketti võimalik alla laadida paberil täitmiseks siit  ning arvutis täitmiseks siit. Arvutis täidetud taotlus on tarvis digitaalselt allkirjastada. Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.
 
 
 
Vastutaja:
 
Õigusaktid