Tervisetoetus

Tervisetoetuse eesmärk on isiku terviserikkest, kroonilisest haigusest või muust tervislikust seisundist tulenevast erivajadusest kulutuste hüvitamine, mida ei rahastata Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti vahenditest. Tervisetoetust tasutakse ühekordse või perioodilise maksena raske majandusliku olukorra puhul ning on ette nähtud hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks ja ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks. Toetuse suurus on kuni 50% isiku omaosalusest. Toetus võib olla suurem, kui see on vajalik toetuse saajale riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri tagamiseks.

 

Toetust saab taotleda:

1) retseptiravimitele tehtud kulude osaliseks hüvitamiseks;

2) lapsele prillide ostmiseks;

3) tehniliste ning muude abivahendite ostmise ja rentimise omaosaluskulude osaliseks hüvitamiseks;

4) eriarsti vastuvõtule, raviprotseduuridele ja hoolekandeasutusse sõitmisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks;

5) põetus- ja hooldusvahendite ostu kulude osaliseks hüvitamiseks;

6) muude tervisega seotud ja erivajadusest tulenevate kulude katmiseks.

 

Toetuse taotlemiseks esitab isik Vallavalitsusele vormikohase taotluse millele lisatakse

1) sotsiaalhoolekande seaduse § 133 alusel taotleja ja perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid;

2) tehtud kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks sotsiaaltoetust taotletakse.  Kuludokument ei või taotlemise hetkel olla vanem kui 30 kalendripäeva

Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid andmeid ja dokumente, mis põhjendavad toetuse või teenuse vajadust, kohtuda taotlejaga, vajadusel külastada abivajaja elukohta ning teha päringuid andmeregistritesse.

 

Taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU. Taotlemiseks pabervormis on blanketti võimalik alla laadida täitmiseks siit   ning arvutis täitmiseks siit. Arvutis täidetud taotlus on tarvis digitaalselt allkirjastada. Taotlust on võimalik täita ka Elva Vallavalitsuses ning teenuskeskustes. 

 

Vastutaja:

Piirkondlik sotsiaaltööspetsialist

 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas