Tolmutõrje

Vald teostab kruusateedel tolmutõrjet korra aastas kevadeti. Tolmutõrje käigus segatakse pealmisse kruusakihti granuleeritud kaltsiumkloriidi või selle vesilahus, mis oma võimele siduda vett hoiab tee niiskena ja seega vähem tolmavana.

Tolmutõrjet teostatakse nendel teelõikudel, mis asetsevad vahetult elumajade ääres ja millel on arvestatav kasutussagedus. 2023. aastal teostatakse tolmutõrjet kokku 70 km. Teelõike, millel tõrjet teostatakse saab vaadata tolmutõrjekaardilt

Vallateedel teostab 2023. aastal tolmutõrjet Verston OÜ. Üks kilomeeter tolmutõrjet maksab 874  €.

Tolmutõrjesoovidega palun pöörduda valla vastava ametniku poole.

Talihooldus Elva vallas

Elva vald teostab talihooldust 800 km teedel. Kokku on töös 28 ühikut tehnikat. Kui kellelgi on seoses talihooldusega muresid või tagasisidet, siis palume vallavalitsusele sellest anda märku Elva valla äpi kaudu või heakorratelefonil 3333 666. Mõlemasse kanalisse saab jätta tagasisidet ööpäev läbi.

Talihoolduse kaart on nähta valla Teeregistri lehel.

Elva ja selle lähiümbruse teenindusala

Elva linna teenindusala hõlmab lisaks Elva linnale Käärdi alevikku ja osaliselt Metsalaane küla (Jõhvi-Tartu-Valga maantest Elva linna poole jääv osa).

Elvas on sõiduteed jaotatud kaheks – peatänavad ja kõrvaltänavad. Peatänavate sõidujäljed peavad olema lumevabad ja libedusetõrjet teostatakse tee soolamisega. Kõrvaltänavatel ei tohi koheva lume paksus ületada 8 cm või sulalume puhul keskmine paksus 4 cm. Libedusetõrjet teostatakse kõrvaltänavatel üldjuhul puistematerjalidega

Väiksemate asulate ja hajaasustuse teenindusalad

Väljaspool Elvat on vald jagatud kuueks teenindusalaks: Aakre, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu (sh Rõngu alevik). 

Lumetõrjet alustatakse kui lumekihi keskmine paksus on 7 cm. Mõnikord saadetakse traktorid välja varem ja kindlasti on ka olukordi, kus on mõttekas ära oodata lumesaju lõpp, et teed saaksid ühe tiiruga puhtaks. Piirkondade teed peavad lumest olema puhastatud 12 tunni jooksul. Seega olenevalt lumesaju ajast ja intensiivsusest ei ole võimalik kõikidel teedel inimeste tööleminekuajaks tagada lumevaba teed. Siinkohal palume vallaelanike mõistvat suhtumist. Iga piirkonna hoolduspartneril on olemas võimekus ka tee karestamiseks. See annab võimaluse kriitilisematel teedel teostada ka libedusetõrjet teepinna karestamisega.

Erateede lumetõrje

Hajaasustusega aladel teostab vald tasuta lumetõrjeteenust nende elamuteni viivatel erateedel, kes on selleks soovi avaldanud ja kus elatakse aastaringselt ning kelle majapidamisel on kehtivad jäätmeveoveolepingud. Lumetõrjeks on vajalik 4x4 meetrine puhas teekoridor. See tähendab, et neli meetrit laial ja sama kõrgel alas ei tohi olla oksi ega muid takistusi. Samuti ei tohi olla teel ees tõkkepuid, nööre ega muid takistusi. Lisaks teele peab olema tähistatud ka lume alla jäävad kivid, peenrad, piiripostid jms. Teedel, millel pole täidetud eelpoolmainitud nõuded, on töövõtjal õigus jätta lumi lükkamata.

Lumetõrjet tehes võib juhtuda, et sahk haarab lisaks lumele kaasa ka kruusa või murukamarat. See on lumetõrjega kaasas käiv paratamatus ja kevadised korrastustööd ei ole teenusepakkuja ega valla ülesanne. Erateedel vald libedusetõrjet ei tee.

Erateedel lumetõrje sooviavaldustega palun pöörduda Elva vallavalitsuse teedespetsialisti poole. Kõikidel erateedel, millel lükati lund eelmine aasta ja kus on eelpoolmainitud nõuded täidetud, jätkatakse lumelükkamisega ka järgmisel aastal.

Kõnniteede talihooldus

Kõnniteid, sh kergliiklusteid, hooldab üldjuhul piirkonnas sõiduteid hooldav ettevõte. Elvas, Annikorus, Puhjas ja Rõngus hooldab kõnniteid lisaks ka Elva Varahalduse OÜ.

Elva vald hooldab talvel kõiki kinnistute hooldusaladesse jäävaid kõvakattega väljaehitatud kõnniteid. Hoolduse käigus lükatakse lumest puhtaks kõnnitee põhiosa, kuid väravate ja sissesõitude esiste puhastamine jääb kinnistuomaniku ülesandeks. Osade tänavate ääres on väljakujunenud jalgrajad, kus mehhaniseeritud talihooldus pole võimalik. Nende radade puhul loodab vald piirnevate kinnistute mõistvale suhtumisele ja tublidusele.

Elva valla talihooldajate kontaktid:

Elva linn ja lähiümbrus - EKT Teed OÜ, tel 5194 4718

Aakre  piirkond - Greengreid OÜ, tel 501 0850

Konguta piirkond - Melior-M OÜ, tel 505 3470

Palupera piirkond - Tasemix OÜ, tel 505 3426

Puhja piirkond - Rämsi Agro OÜ, tel 511 1082

Rannu piirkond - Melior-M OÜ, tel 505 3470

Rõngu piirkond (sh Rõngu alevik) - Melior-M OÜ, tel 505 3470

Annikoru, Puhja, osaliselt Elva ja Rõngu kõnniteed - Elva Varahalduse OÜ, tel 3333 666