Täisealise isiku hooldus ja hooldajatoetuse määramine

Täisealisele isikule hoolduse seadmise eesmärk on tagada vaimse või kehalise puude tõttu abivajavale isikule abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
 
Täisealise isiku hooldus (edaspidi ka hooldamine) on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse  või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.
 

Hooldajatoetuste suurused: 

täisealise raske puudega isiku hooldajale 35 eurot
täisealise sügava puudega isiku hooldajale 45 eurot
puudega lapse hooldajale 60 eurot

Hooldajat ei määrata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine kasulaps). Erandkorras määratakse juhul kui:

  1. Hooldatav vajab ööpäevaringset abi ja tal on sügav puue;
  2. Hooldatav vajab pidevat järelevalvet oma psüühilise seisundi tõttu; 
  3. Hoolduskoormus takistab tööealisel ülalpidamiskohustusega isikul aktiivselt osaleda tööturul; 

Hooldajaks ei määrata isikut, kellel endal on määratud raske või sügav puue. 
Üks hooldaja võib hooldada kuni kolme hooldatavat. 

Hooldajatoetust makstakse taotluse esitamise järgsel kuul ning toetus kantakse jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja arveldusarvele. 

 

Teenuse taotlemiseks on vaja esitada vallavalitsusele taotlus (elektrooniliselt e-taotluste keskkonnas SPOKUpaberil täidetav; arvutis täidetav). Taotlust on võimalik täita ka Elva Vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ja vastuvõtuajad leiate siit.
 
Õigusaktid: 
"Vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad" Elva Vallavalitsuse 18.12.2017 määrus nr 8
 
 
Hea teada: 
  1. Omastehooldajate käsiraamat. Koduste haigete põetamine. 
  2. Sotsiaalkindlustusamet: Tasustatud hoolduspuhkus - Alates 1. juulist 2018 on sügava puudega täisealise isiku hooldajal või lähedasel võimalik saada kalendriaastas kuni 5 tööpäeva puhkust.