Piirdeaia ehitamine

Uue piirdeaia ehitamine

Uue piirdeaia või värava püstitamiseks tänavaäärsele kinnistu piirile, kui sellega kaasnevad kaevetööd, tuleb ehitusseadustiku lisa 1 alusel esitada kohalikule omavalitsusele läbi riikliku ehitisregistri www.ehr.ee ehitusteatis ja ehitusprojekt

Kui piirdeaia laiendamisega (pikendamisega) kaasnevad kaevetööd, tuleb läbi riikliku ehitisregistri esitada ehitusteatis ja asendiplaan.

Olemasoleva piirdeaia ümberehitamiseks või naabrite vahelise piirdeaia püstitamiseks ei pea kohalikust omavalitsusest luba taotlema. Naabrite vaheline piirdeaed rajatakse kokkuleppel naaberkinnistu omanikuga (asjaõigusseadus § 151), kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei sätesta teisiti.

Piirdeaia või värava rajamisel ei tohi kahjustada sellega piirneva kõnnitee või tänava katendit. Vastasel juhul tuleb katend taastada kogu kõnnitee laiuses.

 

Esitatav ehitusprojekt peab sisaldama:

  1. Tiitelleht, millel on kajastatud objekti aadress, soovitud tegevus, ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri (juriidilisest isikust koostaja korral ka ettevõtte nimi, registrikood, kontaktandmed), kinnistuomaniku/taotleja nimi ja kontaktandmed ja projekti koostamise kuupäev.
  2. Sisukord ja jooniste loetelu
  3. Seletuskiri ehitustööde kirjeldusega, kasutatud materjalide spetsifikatsiooniga ning muu asjakohase informatsiooniga.
  4. Asendipaan, millel on kajastatud hoone ja piireaia või värava asukoht (mõõtkava 1:500). Uusehitise või olemasoleva ehitise lahendamise puhul tuleb asendiplaan esitada topo-geodeetilisel alusplaanil täpsusastmega 1:500. geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Elva vallavalitsuse geo-arhiivis.
  5. Piirdeaia või värava joonised (lõiked, vaated koos mõõtudega ja värvitoonide lahendusega.
  6. Lisadokumendid (kooskõlastused, volitused jms). Kui rajatava piirdeaia või värava all paikneb tehnovõrke, siis tuleb ehitusprojekt kooskõlastada vastavate tehnovõrkude valdajatega.

 

Ehitusteatise esitamine

Ehitusteatise esitamine on riigilõivuvaba ja selle menetlus toimub 10 päeva jooksul. Dokumentatsioon tuleb esitad digitaalselt allkirjastatuna riiklikusse ehitisregistrisse. Faili vormistamise nõuded leiab siit.

 

Soovitused aia tüübi valikul

Linnalises keskkonnas on sobivaks piireaia tüübiks puit-lippaed või võrkaed/keevispaneelaed kombineerituna hekiga. Piirdeaia lubatud kõrgus 1,2m – 1,5m ning järgida tuleb naaberkinnistu piirdeaia tüüpi ja kõrgst. Plankaia ja tumma müüri rajamine ei ole lubatud.

Maalises keskkonnast on piirdeaia sobilikuks tüübiks hoovialade piiramisel puit-lippaed ja rõht- või diagonaallattaed.