Vapramäe 9/11/13 kinnistu ehk Peedu ravikodu detailplaneering

Alustati detailplaneeringu põhilahenduse sotsiaalsete mõjude hindamise koostamist

Vallavalitsus sõlmis märtsis 2023 hanke tulemusena lepingu detailplaneeringu sotsiaalsete (sh demograafiliste) mõjude hindamise analüüsi koostamiseks OÜ-ga Igavad Analüüsid. 

Analüüsi eesmärk on tuvastada ja analüüsida koostamisel oleva detailplaneeringuga kavandatava tegevuse mõju piirkonnale ja kogukonnale.

Analüüs valmib eeldatavalt juunis 2023, analüüsi tulemuste avalikust tutvustusest informeerime täiendavalt.

 

Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu tulemused

Vapramäe 9//11//13 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 2. juunil 2021Vallavalitsus tutvustas detailplaneeringu eskiislahendusele avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamusi ning Artes Terrae planeerija M. Hiob selgitas koostatud detailplaneeringu lahendust. Arutelul avaldati arvamust, et planeeritav hoonestus on liiga suur ning kavandatav tegevus hakkab häirima Peedu elanike privaatsust. Toetati ideed ravikodu rajamiseks, kuid leiti, et antud asukohas ei ole see sobilik. Palju küsimusi esitati planeeringust huvitatud isikule, MTÜ Oskar Alliku Kodu esindajatele ravikodu rajamise, rahastamise ja tegevuse jätkusuutlikkuse osas. Arutelul  jäid Vapramäe 9//11//13 piirinaabrid seisukohale, et ei nõustu detailplaneeringus kavandatud tegevustega.  Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin ja esitlusslaidiga siin.

Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusel andis Elva Vallavalitsus 29.06.2021 korraldusega nr 2-3/399 ülevaate detailplaneeringu eelnõule laekunud arvamustest ning seisukoha esitatud arvamuste osas, millega detailplaneeringu koostamisel arvestatakse ning millega ei ole võimalik arvestada. Arvestatud ettepanekute alusel täiendatakse detailplaneeringu eskiisi ja asutakse koostama detailplaneeringu põhilahendust. 

 

Detailplaneeringu varasem menetlusmaterjal:

Elva Vallavalitsuse 09.03.2021 korraldusega nr 2-3/203 otsustati edasi lükata detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Seoses Vabariigi Valitsuse seatud piirangutega on avalike ürituste ja koosolekute pidamine alates 3. märtsist keelatud.

Eskiislahenduse avalik arutelu korraldatakse pärast erakorraliste asjaolude äralangemist ning selle toimumisest teavitatakse täiendavalt.

 

Elva Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 2-3/782 korraldati Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 4. jaanuarist kuni 3. veebruarini 2021. Detailplaneeringu kohta sai esitada arvamusi vallavalitsuse e-posti aadressil elva@elva.ee. Laekus 11 kirjalikku arvamust. 

 

Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine Miljööteraapiia Keskuse teenindamiseks vajaliku hoonestuse (kuni 2 hoonet) püstitamiseks. Tutvu detailplaneeringu eskiislahendusega siin:

eskiislahenduse seletuskiri

kontaktvööndi joonis

olemasoleva olukorra joonis

põhijoonis

 

Detailplaneeringu lähteseisukohtadele esitasid ettepanekuid KeskkonnaametMuinsuskaitseamet ja Rahandusministeerium. Vallavalitsus täiendas ettepanekute alusel lähteseisukohti 27.10.2020 korraldusega 682. Täiendatud lähteseisukohtadega tutvu siin

Elva Vallavolikogu algatas 24.08.2020 otsusega nr 1-3/186 Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin  , algatamise eelse eskiislahendusega siin ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnanguga siin . Planeeritaval alal asub ehitismälestis Oskar Alliku villa, muinsuskaitse eritingimustega tutvu siin.

Korduma kippuvad küsimused

12.05.21

Kas ja millal on plaanis alustada üldplaneeringu muutmine? 

Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneering teeb ettepaneku Elva linna üldplaneeringu muutmiseks. Muudatuse kirjeldus ja põhjendus on toodud detailplaneeringu seletuskirja punktis 2.1. Vallavalitsus teeb 30 päeva jooksul pärast detailplaneeringu kehtestamist muudatuse üldplaneeringusse. 

Kas on arvestatud, kuivõrd tõuseb piirkonna jäätmekäitluse koormus ja korraldus? Millised on jäätmekorralduse muutujad? 

Detailplaneeringu seletuskirja p 2.9 sätestab, et jäätmete kogumine ja äravedu tuleb lahendada vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale. Eeskiri reguleerib jäätmehoolduse korraldust valla haldusterritooriumil (sh Vapramäe 9//11//13 krundil). Kõik jäätmevaldajad on liidetud korraldatud jäätmeveoga. Jäätmekäitluse täpsemad tingimused, sh võimalikud muudatused sätestatakse jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahelises lepingus.

Mida on kavas läbi viia ja dokumenteerida Keskkonnaameti poolt nõutud olemasoleva puurkaevu likvideerimine? 

Detailplaneering näeb ette krundil asuva puurkaevu likvideerimise ning Vapramäe 9//11//13 kinnistu ühendamise ühisvee ja -kanalisatsiooniga. Kui detailplaneering kehtestatakse, võib krundil alustada ehitustegevust. Puurkaevu lammutamine on samuti ehitustegevus ning selle lammutamiseks tuleb krundi omanikul esitada vallavalitsusele ehitusteatis koos selle juurde kuuluvate lisadega. Ehitustegevusega seotud dokumendid kantakse ehitisregistrisse.

Kas vastavalt muinsuskaitse nõuetele on alustatud ka kaitsealuste hoonete renoveerimise planeerimisega?

Kinnistul asub ehitismälestis Alliku villa. Detailplaneeringule on koostatud Muinsuskaitse eritingimused, mida tuleb arvestada mälestise renoveerimisel või konserveerimisel.

Muinsuskaitse eritingimuste eesmärk on tagada, et planeeringualal kavandatud muudatused ei kahjustaks mälestist. Vallavalitsuse andmetel ei ole kinnistu omanik alustanud arhitektuurimälestise renoveerimist. 

Ravikodu asutamisega kasvab oluliselt liiklustihedus vaikses elamurajoonis. Teatavasti on vaja sooritada Vapramäe 9/11/13 õuealale jõudmiseks vasakpööre enne küllalt järsku kurvi. Kas sellest tulenevalt on kavas teha muutusi liikluskorralduses? Millised need on? Kas on tellitud vastav liikluskoormuse ja -ohutuse audit?  

Detailplaneeringu eskiisile ei ole tellitud liikluskoormuse ja -ohutuse uuringut. Nimetatud piirkonna liikluskoormus on väike. Planeeringualalt Nuti tänava kurvini on ca 80 meetrit, mistõttu ei teki eeldatavalt liiklusohtlikke olukordi. Vajadusel on võimalik tellida detailplaneeringule liikluskoormuse ja -ohutuse hinnang. 

Kas on alustatud volikogu koosolekul 24.08.2020 lubatud piirkonna sotsiaal-majanduslike mõjude analüüsiga, milles on arvestatud piirkonna keskkonna ja kultuuriliste tingimuste põhimõttelist muutumist? Kes selle on koostanud? Millised on sellest tulenevad põhimõttelised järeldused?  

Jah, detailplaneeringule koostatakse sotsiaalsete mõjude hinnang, see on kirjas ka detailplaneeringu lähteseisukohtades. Praeguseks on täiendatud detailplaneeringu lähteseisukohti ning koostatud detailplaneeringu eskiislahendus. Sotsiaalsete mõjude hinnang koostatakse detailplaneeringu põhilahendusele pärast planeeringu eskiisi avalikku tutvustust.