Õhksoojuspumba paigaldamine

Õhksoojuspumba paigaldamise puhul on tegemist ehitise tehnosüsteemide muutmisega ehk elamu ümberehitamisega. Ehitusseadustiku lisa 1 järgi on elamu ümberehitamiseks vajalik esitada kohalikule omavalitusele ehitusteatis ja ehitusprojekt.

 

Esitatav ehitusprojekt

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile". Õhksoojuspumbast tulenev müra peab olema vastavuses Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid".

Projekti koosseisus tuleb esitada:

 1. Tiitelleht, millel on kajastatud:
 • Ehitusprojekti nimetus ja töö number
 • Objekti aadress
 • Ehitusprojekti staadium (eelprojekt/põhiprojekt/tööprojekt)
 • Ehitusprojekti koostaja nimi, kontaktandmed, juriidilisest isikust ehitusprojekti koostaja korral  registrikood ja konkreetse ehitusprojekti eest vastutava isiku nimi ning tema kvalifikatsiooni tõendavad andmed
 • Kinnistuomaniku /taotleja nimi ja kontaktandmed
 • Projekti koostamise kuupäev
 1. Sisukord ja jooniste loetelu
 2. Seletuskiri, asjakohase vajaliku infoga sh hoone asukoha kirjeldus, seadme asukoha kirjeldus arvestades kehtiva üldplaneeringu nõuetega, paigaldatava seadme andmed ja võimaliku varjestuse kirjeldus.
 3. Asendipaan, millel on kajastatud hoone ja seadme asukoht, kaugus kinnistu piiridest ja naaberhoonetest (mõõtkava 1:500).
 4. Vajalikud joonised sh korruse plaan seadmete asukohaga, seadme paiknemist kajastavad hoone vaated mõõtudega.
 5. Lisadokumendid (nt kaasomanike nõusolekud, korteriühistu juhatuse liikmete nõusolek jms).

 

Ehitusteatise esitamine

Ehitusteatise esitamine on riigilõivuvaba ja selle menetlus toimub 10 päeva jooksul. Dokumentatsioon tuleb esitad digitaalselt allkirjastatuna riiklikusse ehitisregistrisse. Faili vormistamise nõuded leiab siit.

 

Kasutusteatise info

Peale soojuspumba paigaldamist ja kasutuselevõtmise soovi korral tuleb Elva vallavalitsusele läbi riikliku ehitisregistri esitada kasutusteatis. Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui pädev asutus ei teavita kasutusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ehitist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet.

Lisaks kasutusteatisele tuleb esitada:

 1. Ehituteatisega kinnitatud ehitusprojekti. Kui ehitusprojekti on muudetud, siis tuleb esitada muudatusprojekt, milles on kajastatud teostatud muudatused võrreldes loa saanud ehitusprojektiga.
 2. Paigaldatud soojuspumba tehniline dokumentatsioon, milles on näidatud seadme tehnilised andmed (müratase, hooldusjuhendid jms).
 3. Elektripaigaldise deklaratsioon.
 4. Ehitustööde päevik.
 5. Kaetud tööde aktid (kui kaetud töid esines)

kasutusteatise esitamine on riigilõivuvaba ja selle menetlus toimub 10 päeva jooksul. Dokumentatsioon tuleb esitad digitaalselt allkirjastatuna riiklikusse ehitisregistrisse. Faili vormistamise nõuded leiab siit.