Linnalasteaedade ühendjuhtimine

Elva vallavolikogu võttis 22. mail 2023 vastu otsuse liita alates 1. jaanuarist 2024 Elva linna lasteaiad ühise juhtimise alla. Elva linna lasteaedade ühendjuhtimine on hea võimaliku tulevikupraktikana välja toodud juba 2020. aasta haridusvõrgu analüüsis. Kuna 2022. aasta sügisel algas sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimise protsess hallatavaks asutuseks, mis tõi kaasa ka SA alla kuulunud Järve lasteaia struktuurilise liitmise mõne teise linnalasteaiaga, võtsime ühe võimaliku variandina ka kõigi kolme linnalasteaia ühendjuhtimise stsenaariumi põhjalikumalt arutamisele. Lisaks olid laual ka variandid Järve lasteaed liita Õnneseene lasteaiaga või Järve lasteaed liita Murumuna lasteaiaga.

Enamus kaasatud huvigruppidest – vallavalitsus, lasteaedade juhtkonnad, personal, hoolekogud, volikogu komisjonide esindajad, praktiseerijad nii Elva vallast kui ka väljastpoolt - nägid samuti kõige rohkem positiivset mõju just kõigi kolme linnalasteaia ühendjuhtimise lahenduses, mis andis julgustust struktuurimuudatuse protsessiga just selles suunas ka edasi liikuda.

 

24.08.2023 Elva valla raadio saade: Veiko Haan, Heiki Hansen ja Marge Jaasi-Mägi räägivad Elva linnalasteaedade ühendjuhtimisest

Juttu tuli nii hirmudest ja rõõmudest, kogu muudatusprotsessi kulgemisest kui ka ootustest uuele juhile. Muuhulgas saab saatest teada, näiteks miks ühendjuhtimise protsessiga just sel aastal alustati, kuidas jagub ühest direktorist võrdselt kõikidele majadele ning milliseid ägedaid võimalusi võib praktikate jagamine majade vahel endaga kaasa tuua.
 
Kuula raadiosaadet siit →

 

11.07.2023 Elva linna ühendlasteaia direktori konkurss

Kandideerimise tähtaeg on 27. august. Täpsem info ja kandideerimine siin →

 

26.06.2023 teavitus Haridus- ja Teadusministeeriumile, lasteaedadele ja lapsevanematele 

Teavituskiri

 

12.06.2023 Elva valla leht: Elva linnalasteaiad lähevad ühise juhtimise alla 

Elva valla leht nr 134  (lk 3)

 

29.05.2023 Elva Lasteaed Murumuna lapsevanemate pöördumine volikogu poole

Lapsevanemate kiri

Volikogu vastuskiri 

 

24.05.2023 Küsimused ja vastused Elva linnalasteaedade ühendjuhtimine

Korduma kippuvad küsimused →

 

22.05.2023 eelnõu vastuvõtmine volikogus 

Elva linnalasteaedade tegevuse ümberkorraldamine eelnõu ja seletuskiri →

Elva Lasteaed Õnneseen põhimääruse muutmine eelnõu ja seletuskiri →

 

6.04.2023 juhtkondade, personali ja lapsevanemate kaasamisseminar

Neljapäeval, 6. aprillil toimus Elva linnalasteaedade kaasamisseminar. Elva vallavalitsusest osalesid seminaril abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Kohtumisele olid kutsutud lapsevanemate, hoolekogude ja lasteaedade personalide esindajad.

Seminari raames jagas Viimsi lasteaedade ühendjuhtimise praktilist näidet MLA Viimsi lasteaiad direktor Maie Roos, vallavalitsuse poolset nägemust tutvustas Heiki Hansen. Üheskoos arutleti selle üle, millega peaks lasteaedade ühendamise protsessis / tuleviku toimimismudelis kindlasti arvestama.

Aruteludes toodi välja, et oluline on tugev meeskond ja hea meeskonnajuht lasteaia direktori näol. Peale selle leiti, et lapsevanemate vaates ühise juhtimise alla viimine suuri muudatusi ei too.

Edasiste tegevuste ajakava näeb ette uue asutuse töölehakkamist 1. jaanuaril 2024, kui maikuus toimuval volikogu istungil otsustab volikogu selle lahenduse heaks kiita. Ühendasutuse juhi värbamiseks viiakse läbi suve teisel poolel avalik konkurss.

Ettekanne

 

Kutse 6.04.2023 kaasamisseminarile 

Kutse 

 

21.03.2023 Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise juhtrühma koosolek

Kohtumisel osalesid lasteaedade juhtkonnad, hoolekogude esimehed, Rõngu lasteaed Pihlakobar direktor Marge Jaasi-Mägi, sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskus juht Tiina Trees, abivallavanemad Heiki Hansen ja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Kohtumisel vaadati veelkord üle ühendjuhtimise poolt- ja vastuargumendid, arutleti kommunikatsiooni teemal ning pandi paika võimalik ajaraam. Uus laiapõhjaline kaasamisseminar toimub 6. aprillil Elva Kultuurikeskuses.

Kohtumise kokkuvõte

 

6.03 ja 8.03 arutelud Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise teemal

2022. aasta sügisel sai alguse Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimise protsess sihtasutusest hallatavaks asutuseks ning sellega kaasnes ka muudatus Järve Lasteaia juhtimisstruktuuris. Järve lasteaia 4 rühma liidetakse struktuuriliselt alates 1. juunist 2023 Õnneseene lasteaiaga. 

Laiema eesmärgina on Elva Vallavalitsus koostöös lasteaedade juhtkondade ja hoolekogudega algatanud arutelu ka kõikide Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise teemal, sest just see lahendus sai esimesel lasteaedade juhtkondade ja hoolekogude ühisseminaril kõige rohkem toetust.

Eelmisel nädalal toimunud aruteludel käsitleti võimalikke kitsaskohti ja nende lahendusi ning lepiti kokku kaasamisplaan. Märtsikuus kohtub esialgne töörühm, kuhu kuuluvad linna lasteaedade juhtkonnad, hoolekogude esindajad ja vallavalitsuse meeskond. Aprilli alguses toimub laiapõhjaline kaasamisseminar, kuhu on oodatud lisaks varem mainitutele ka lasteaedade õpetajate esindajad, hoolekogude liikmed ning haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmed.  

 

18.01.2023 juhtkondade ja hoolekogude kaasamisseminar

Seminaril tutvustas abivallavanem Heiki Hansen Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimise protsessi sihtasutusest hallatavaks asutuseks ning sellega kaasnevast muudatusest Järve Lasteaia juhtimisstruktuuris. Seejärel jagas Rõngu Lasteaed Pihlakobar juht Marge Jaasi-Tamm oma kogemust, kuidas juhtida lasteaeda, mis asub kolmes erinevas majas.

Järve lasteaia juhtimisstruktuuri muudatuse jaoks parima võimaliku lahenduse leidmiseks arutati abivallavanem Kertu Vuksi modereerimisel maailmakohviku meetodil nelja erineva lahenduse poolt- ja vastuargumente: Järve lasteaia rühmade struktuuriline liitmine Õnneseene lasteaiaga, Järve lasteaia rühmade struktuuriline liitmine Murumuna lasteaiaga, Elva linna lasteaedade juhtimise ühendamine ning varia ehk välja sai käia kõik ideed, mis eelmise kolme hulka ei liigitunud.

Seminar oli koostöine ning Elva Vallavalitsus sai väga hea ja põhjaliku sisendi edasiste sammude kujundamiseks!  

Ettekanne 

 

Kutse 18.01.2023 kaasamisseminarile 

Kutse 

 

19.12.2022 SA Elva Laste- ja Perekeskuse reoorganiseerimine hallatavaks asutuseks 

Sihtasutuse tegevuse lõpetamise eelnõu ja seletuskiri →

Hallatava asutuse moodustamise eelnõu ja seletuskiri →

Elva Perekeskuse põhimääruse eelnõu ja seletuskiri →

 

Tutvumised teiste lasteaedade heade praktikatega

8. detsembril 2022 külastas Elva valla haridus- ja kultuuriosakond Järveküla Lasteaeda, et tutvuda heade praktikatega haridusvaldkonnas ning vahetada kogemusi. Kohtumisel olid võõrustajateks Rae valla haridus- ja kultuuriameti juhataja Marju Randlepp, lasteaia direktor Margit Mülts ning õppejuht Liia Nõlve. Järveküla Lasteaed toimetab täna kolmes majas, kus kokku on 21 rühma. Lasteaia direktor jagas oma kogemusi kolme erineva maja juhtimisest.

22. novembril 2022 külastas Elva valla haridus- ja kultuuriosakond Kiili valda, kus tutvuti heade praktikatega haridusvaldkonnas ning vahetati kogemusi. Kohtumine toimus Kiili lasteaias, kus võõrustajaks oli lasteaia uus direktor Eda-Mai Tammiste ning videosillas jagas häid praktikaid haridusnõunik Dagi Dorbek. Kiili lasteaed toimetab täna neljas majas, kus kokku on 20 rühma. Lasteaia direktor jagas oma kogemusi nelja erineva maja juhtimisest.

14. novembril 2022 külastas Elva valla haridus- ja kultuuriosakond Põltsamaa valda, kus tutvuti heade praktikatega haridusvaldkonnas. Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm tegi ettekande haridusvõrgu korrastamisest Põltsamaa valla näitel tuues välja nii head küljed, murekohad kui ka soovitused teistele omavalitsustele. Külastati ka Põltsamaa valla lasteaeda, kus tutvuti lasteaiapere kõige uuema majaga ning direktor Annika Madisson jagas ühendlasteaia juhtimise kogemust.

 

2020. aasta Elva valla haridusvõrgu analüüs 

Haridusvõrgu analüüs →