Lasteaiakohad Elva vallas

Lasteaia- ja hoiukohtade taotlemine ja taotluste menetlemine toimub Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO (e-keskkond ARNO) kaudu.

Põhimäärusega on võimalik tutvuda SIIN.

Keskkonda saab siseneda SIIT.

 

Kasulik teada:

 • Elva vald on jagatud kaheks teeninduspiirkonnaks – Elva linn (sh Käärdi alevik, Käo küla, Metsalaane küla, Kurelaane küla ja Kalme küla) ja Elva vald.
 • Arvestust lasteasutusse taotlejate üle peetakse volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondade põhiselt vanusegruppide kaupa (lasteaia järjekord). Ühte vanusegruppi kuuluvad üldjuhul 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed.
 • Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) vallavalitsusele taotluse registris või vallavalitsuses kohapeal. Vallavalitsuses kohapeal täidetud taotluse registreerib registris vallavalitsuse määratud teenistuja.
 • Vanem märgib lasteasutuse eelistuse(ed), millest esimene peab ühtima teeninduspiirkonna lasteaiaga. Juhul kui vanem ja laps ei ole rahvastikuregistri andmetel Elva valla elanik, on lasteasutuse valik vaba.
 • Andmete muutmiseks muudab lapsevanem registris esitatud taotlust või esitab vallavalitsusele vastava teate.
 • Taotlused reastatakse koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega, kohasoovi algusaega, teeninduspiirkonda, lapse vanust 30. septembri seisuga, lapse ja vanema rahvastikuregistrijärgset elukohta.
 • Lasteaiakoht on registris pidevas muutumises. Järjekoht sõltub taotluse esitamise ajast, vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgsest elukohast ning kohasoovi algusajast.
 • Lasteasutuse järgmise õppeaasta rühmade ja kohtade planeerimisel tagatakse esmajärjekorras kohad kolmeaastastele ja vanematele lastele.
 • Lasteaiakoha pakkumine tehakse vanemale registris või kirjaga vanema e-postile.
 • Koos pakkumusega edastatakse vanemale lasteaiakoha kasutamise lepingu tingimused. Lepingu tingimused kinnitab vallavalitsus.
 • Kui vanem soovib lõpetada koha kasutamist enne tähtaega, teavitab ta lasteaiakoha kasutamise lepingu lõpetamisest registri kaudu koha kasutamise lõpukuupäeva või edastab kirjaliku teate lasteasutuse direktorile.
 • Lasteaiakoha kasutamise lõpetamisest tuleb vanemal vähemalt 14 päeva ette teatada lasteasutuse direktorile.

Täpsemalt on võimalik lugeda SIIT.

 

Lisainfo:

Auli Mäesalu

haridusspetsialist

E-post: auli.maesalu@elva.ee

Tel. 58864201