Lammutustoetus

Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemine

Lammutustoetus on Elva valla eelarvest makstav ühekordne rahaline toetus avalikus ruumis asuvate oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamiseks. Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel või füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.
 

Abikõlbulikud kulud on:
1) ehitise lammutamise projekteerimine;
2) ehitise lammutamine;
3) ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimine.

 

Taotlusele tuleb lisada:
1) lammutamiseks ja sellega kaasnevate vajalike tööde, sh lammutusprojekti, tegemiseks võetud hinnapakkumised. Tööde tellimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et lammutus- ja projekteerimistöid võib teha vastavat õigust omav ettevõtja. Võrdlevaid hinnapakkumisi peab olema vähemalt kaks;
 2) kinnitus, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaoluga, et toetus makstakse välja pärast tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, lammutatud ehitise maa-ala korrastatud, esitatud jäätmeseaduse kohane jäätmeõiend, ehitusseadustiku kohane ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis.

 

Lammutustoetust makstakse summas, mis moodustab kuni 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud odavamast hinnapakkumusest. Vallavalitsusel on õigus võtta alternatiivseid hinnapakkumusi ja lähtuda toetuse määramisel nendest. Toetus makstakse välja pärast taotluse kohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul toetuse kasutamise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest arvates.

 

Elva vald on lammutustoetuste taotlemiseks eraldanud eelarvest 20 000 eurot. Lammutustoetuse I taotlusvoor 2022. aastal oli avatud 19. maist kuni 20. juunini. Selle taotlusvooru käigus said positiivse hinnangu kaks taotlust ning toetuseks jagati 10 524 eurot. 15. augustist alates oli võimalik esitada lammutustoetuse taotlus II vooru, mil toetuseks jagatakse eelarvest üle jäänud raha 9476 eurot. II taotlusvoor kestis kuni 30. septembrini 2022. 10. oktoobrist avatakse III täiendav taotlusvoor lammutustoetuse taotlemiseks, kuna II voorus ei jagatud raha ära. Taotlusvoor kestab kuni 31. oktoobrini 2022.

 

Taotluste hindamiseks ning paikvaatluse teostamiseks on moodustatud 3-liikmeline komisjon koosseisus:

abivallavanem Kertu Vuks;

vallaarhitekt Jaanika Saar;

ehitusspetsialist Kaire Volmer.

 

Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise osaliselt või täielikult või toetuse andmisest keeldumise korraldusega 30 päeva jooksul hindamiskomisjoni ettepaneku saamisest. Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või toetuse eelarve on ammendunud. Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamiseks sihtfinantseerimise leping.

 

Rohkem teavet toetuse kohta leiad määrusest Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise kord

 

Lammutustoetuse taotluste vastuvõtt on lõppenud!

 

Täpsem info:

Sirli Pippar
arendusspetsialist
Tel: 5837 7930
E-post: sirli.pippar@elva.ee