Koostöine ja innovaatiline haridus (URBACT)

Elva vald osales URBACT Eesti linnade võrgustikuprojektis "Koostöine ja innovaatiline haridus"

Elva vald võttis osa URBACT Eesti linnade võrgustikuprojektist "Koostöine ja innovaatiline haridus". Projekti üldine eesmärk oli luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid (nt lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jpt). Seejuures õpiti Tallinna URBACT On Board rahvusvahelise võrgustiku ning kohalike haridusasutuste koostöövõrgustiku loomise kogemusest. Elva vallaga koos osalesid projektis veel kuus kohalikku omavalitsust: Kambja vald, Kohila vald, Narva linn, Rae vald, Saue vald ja Viru-Nigula vald.

 

Projekti eesmärk oli kogukonna koostöö suurendamine, teadlikkuse tõstmine ettevõtlikkuse teemadel ning selle fookusesse seadmine.

Projekti jooksul tegeleti näiteks koolides II ja III kooliastme õppekavade arendusega (õppejuhtide kohtumine mais 2022), loodi noorsootööspetsialisti ametikoht (ettevõtlikkus noorsootöös), lasteaiad tegelevad järjest rohkem projektõppega, noorsootöö eesmärgid said kirja (ettevõtlus ja ettevõtlikkus ühe osana), malevate korraldamine jätkus ja arenes traditsioonina, koostati nimekiri haridussõbralikest ettevõtetest (valmis haridusasutustega koostööd tegema), planeeriti ülevallalist töövarjupäev, toimusid ühised koolitused ning väljasõidud, koolide õpilasesindused said kokku noortevolikoguga (kevad 2022), tegeleti formaal- ja mitteformaalõppe lõiminguga ja alustati uue traditsiooni loomisega- ettevõtlusnädal Elva vallas.

 

Eesmärkide loomiseks ja täitmiseks moodustati Elva vallas kohalik koostöögrupp, kes omakorda tegi koostööd paljude teiste osapooltega. Projekti kestvuseks oli juuni 2021 kuni november 2022. Projekti jooksul osales Elva valla juhtgrupp ka viiel omavalitsuste vahelisel seminaril ning novembris 2022 kokkuvõtval seminaril Tallinnas.

 

Lisainfo:

Liis Lehiste

E-post: liis.lehiste@elva.ee

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja