Elva valla üldplaneeringu koostamine

Toimus üldplaneeringu täiendav avalik arutelu

Elva valla üldplaneering on koostamise lõppjärgus ning vald soovib üldplaneeringu kehtestada. Enne kehtestamist peab üldplaneeringu heaks kiitma valdkonna eest vastutav minister. Märtsis 2023 esitati üldplaneering heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Ministeerium tagastas  selle heakskiitu andmata ning soovis, et vallavalitsus kaasaks üldplaneeringu koostamisse täiendavalt puudutatud isikuid ning tutvustaks neile üldplaneeringut.

Täiendav kaasamine korraldati juunis-juulis 2023 järgmiste puudutatud isikutega:

-  kinnisasjade  omanikega,  kelle  maal  laiendatakse Rannu, Rõngu ja Puhja alevikes Transpordiameti ettepanekul 10  meetrist  tänava kaitsevööndit 30 meetrini tee servast;

- kinnisasjade omanikega, kelle maa jääb väärtusliku metsamaastiku koosseisu;

- kinnisasjade omanikega, kelle maa jääb Elva-Palupera jaamavahe kõveras  Tartu-Valga raudteetrassi kavandatava õgvenduse alla.

Täiendava kaasamise ajal esitati üldplaneeringu kohta 11 arvamust. Peamised arvamused puudutasid tänava kaitsevööndi laiendamisega mittenõustumist. Vallavalitsus kujundas 12. septembril arvamuste osas seisukoha, millega saab tutvuda siin.

Arvamuste arutamiseks korraldati 11. oktoobril 2023 avaliku arutelu. Tutvustati laekunud arvamusi ja vallavalitsuse seisukohti ning selgitusi. Arutelul viibis ka Transpordiameti esindaja, kellega arutati alevikke läbivate tänavate kaitsevööndite laiendamise küsimusi. Valla seisukoht on, et Rõngu, Rannu ja Puhja alevikke läbivates lõikudes peab tänava kaitsevöönd jääma 10 meetri laiuseks, Transpordiamet soovib kaitsevööndit laiendada 30 meetrini. Arutelul kompromissi ei saavutatud ning vallavalitsus ja Transpordiamet jäid eriarvamusele. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin ja arutelu esitlusslaididega siin.

 

Üldplaneeringu koostamise protsessi info leiad üldplaneeringu blogist üldplaneeringu blogis

Üldplaneeringuga seotud dokumentide, kirjavahetuse ja üldplaneeringule laekunud ettepanekute ja kooskõlastustega on võimalik tutvuda ka dokumendiregistris.

Vallavolikogu poolt vastu võetud üldplaneeringuga saad tutvuda üldplaneeringu kaardirakenduses.