Kohalikud maksud

Vallavolikogul on õigus kohalike maksude seaduse alusel anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks.
 

Vald edastab maksumääruse elektroonilisel teel või elektroonilisel andmekandjal Maksu- ja Tolliametile. Maksumäärus avaldatakse Maksu- ja Tolliameti kodulehel.

Kuni Elva valla vastavate õigusaktide vastuvõtmiseni kehtivad ühinenud omavalitsustes varem vastu võetud õigusaktid.
 
Reklaamimaks

Reklaamimaksu objektiks on Elva valla piirkonnas eksponeeritav välireklaam.

Reklaamimaksu reguleerib Elva Vallavolikogu 20.09.2021.a määrus „Välireklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Elva Vallas".

Vastavalt määrusele kehtivad reklaampinna ühe ruutmeetri eest kalendripäevas järgmised maksumäärad:

  1. 0,30 eurot välireklaamile asukohaga Elva linnas Kesk tänav, Pikk tänav, Kirde tänav, Puiestee tänav, Kärneri tänav, Käo tee, Tartu maantee ja Valga maantee ning nendega piirnevatel kinnistutel. 
  2. 0,20 eurot välireklaamile mujal Elva linna piirkonnas ja Käärdi alevikus.
  3. 0,20 eurot välireklaamile, mis paigaldatakse Otepää-Viljandi maantee (mnt nr 52 ja 71) äärde sõidutee servast kuni 200 meetri kaugusele Elva valla haldusterritooriumi ulatuses.
  4. 0,20 eurot välireklaamile, mis paigaldatakse Tartu-Valga maantee (mnt nr 3) äärde sõidutee servast kuni 200 meetri kaugusele Elva valla haldusterritooriumi ulatuses.
  5. 0,20 eurot välireklaamile, mis paigaldatakse Tartu-Viljandi maantee (mnt nr 92) äärde sõidutee servast kuni 200 meetri kaugusele Elva valla haldusterritooriumi ulatuses.
  6. 0,20 eurot välireklaamile asukohaga Rõngu alevikus Otepää-Viljandi maantee ääres (mnt nr 52 ja 71) ning maanteega piirnevatel kinnistutel.
  7. 0,20 eurot välireklaamile asukohaga Rõngu alevikus Tartu-Valga maantee (mnt nr 3) ääres ning maanteega piirnevatel kinnistutel.
  8. 0,20 eurot välireklaamile asukohaga Puhja alevikus Tartu-Viljandi maantee (mnt nr 92) ääres ning maanteega piirnevatel kinnistutel.

Ülejäänud piirkonnad on reklaamimaksust vabastatud, kuid reklaamiluba tuleb kindlasti taotleda. Tarbijakrediidi lepingute välireklaamile kohaldatakse kümnekordset maksumäära. Reklaamiloata paigaldatud välireklaamile kohaldatakse vastava maksumäära 3 kordset maksumäära kuni maksuotsuse andmiseni.

Reklaamiloa saamiseks tuleb esitada taotlus Elva valla kodulehel SPOKU keskkonnas siin. Reklaami deklaratsiooni saab esitada samuti SPOKU keskonnas. Vajaldusel saab taotluse ja deklaratsiooni esitada ka digitaalselt allkirjastatuna paberkandjal edastades need aadressile elva@elva.ee.

 

Teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maks on Elva Vallavolikogu määruses sätestatud korras, maksumaksja poolt, maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv rahaline kohustus. Maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb maksuobjekti või selle osa sulgemine.

Maksumaksja esitab Elva Vallavalitsusele vähemalt viis tööpäeva enne maksuobjekti planeeritavat sulgemist teede ja tänavate sulgemise taotluse, mis sisaldab:
1) andmed maksumaksja kohta;
2) suletava ala aadressi;
3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäevi ja kellaaegu;
4) töö või tegevuse iseloomustust;
5) meetmete kirjeldust liiklusohutuse ja jalakäijate turvalisuse tagamiseks;
6) tänava sulgemise eest vastutava isiku nime, töökohta ning telefoninumbrit.