Keskkonnamõjude hindamine

Keskkonnamõju hindamine on kavandatava tegevuse eeldatava mõju selgitamine, kirjeldamine ja hindamine, selle mõju vältimis- või leevendusvõimaluste analüüsimine ning sobivaima lahendusvariandi valik. Keskkonnamõju hindamine, kui keskkonnakorralduslik vahend, aitab otsustajatel ja huvitatud osapooltel hinnata otsuste tagajärgi.

Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu või vara.

Keskkonnamõju hindamised jagunevad kaheks:

  • keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis viiakse läbi strateegiliste planeerimisdokumentide (nt üldplaneering, detailplaneering, arengukava, strateegia vms dokument) koostamisel;
  • keskkonnamõju hindamine (KMH), mis algatatakse tegevusloa (nt projekteerimistingimused, ehitusluba, ehitise kasutusluba vms keskkonnaluba) menetlemise käigus ning mille tulemusi arvestatakse tegevusloa andmise üle otsustamisel.

 

KSH peamine eesmärk on keskkonnakaalutlustega arvestamine, hindamine on kohustuslik, kui koostatakse kohaliku omavalitsuse üldplaneeringut või detailplaneeringut, mille alusel kavandatakse olulise keskkonnamõjuga tegevust. KSH hindamise algatamise vajalikkust kaalutakse ja antakse selle kohta eelhinnang, kui üldplaneeringus soovitakse teha muudatusi, või koostatakse detailplaneering, millega elluviimine võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju.

KSH hindamise algatamise vajalikkuse otsustab kohalik omavalitsus ning KSH hindamine algatatakse üheaegselt koos planeeringu koostamise algatamisega. KSH hindamise tulemused tuleb planeerimisdokumendi koostamisel arvesse võtta.

KMH algatamise kohta teeb otsuse kohalik omavalitsus, kui taotletakse projekteerimistingimusi, ehitusluba või ehitise kasutusluba. Keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletav tegevus toob kaasa olulise keskkonnamõju. Kui KMH ei ole kohustuslik, antakse eelhinnang selle kohta, kas kavandatava tegevuse elluviimisega võib eeldatavalt kaasneda oluline keskkonnamõju või mitte ning kaalutakse KMH algatamist või algatama jätmist.