Elva keskkonnajaama rajamine
 

Projekti järgi rajatakse Elva linna lähistele, Kurelaane külla, Elva reoveepuhasti naabrusesse keskkonnajaam. Projekti eesmärk on Elva valla jäätmekäitluse, sh jäätmete liigiti kogumise ja ohtlike jäätmete kogumise edendamine ning jäätmete äraandmise teenuse kvaliteedi parandamine. Keskkonnajaama rajamise tulemusel väheneb keskkonnareostus ja suurendatakse taaskasutusse suunatavate jäätmete osakaalu.
 
Praegune jäätmejaama territoorium (ca 400 m2) Elva katlamaja juures ei võimalda jäätmeliikide arvu ja koguste suurendamist. 
 
Uues rajatavas jäätmejaamas saab vastu võtta kõiki jäätmeid, sh bio- ja haljastus- ning tekstiilijäätmeid.
 
Kurelaane külla rajatakse uue keskkonnajaama asfaltplats koos piirdeaia (ca 5000 m2) ning vajalike kommunikatsioonide ja ohutusvahenditega. Projekti tulemusel tagatakse valmidus mehitatud valveks ja jäätmete vastuvõtuks viiel päeval nädalas. Praegu saab jäätmeid anda ära Elva katlamaja juures kolmel päeval nädalas.
 
Projekti kogumaksumus on 335 917 eurot, mis tähendab, et valla omaosalus on 135 917 eurot. Jäätmejaama ehitamiseks korraldatakse esmalt hange ehitusfirma leidmiseks. Projekti lõpptähtaeg on 2022. aasta september.
 

Projekti viiakse ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Töid teostatakse 2021. aasta jooksul. KIK toetab projekti realiseerimist  199 971,51 euroga.