Kaasava hariduse rakendamine Elva valla koolides

Elva vald koostas projektitaotluse "Kaasava hariduse rakendamine Elva valla koolides", mis sai 2020. aasta lõpus Riigi tugiteenuste keskuselt rahastuse ning projekt viiakse ellu 2021. kalendriaasta jooksul.

Projekti eesmärk on tõhustada Elva valla koolides valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, luues haridusliku erivajadusega õpilastele võimalused saada senisest paremat tuge hariduse omandamisel kodukohajärgses üldhariduskoolis.

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks muutuvad õpikeskkonnad kuues Elva valla koolis (Rannus, Rõngus, Kongutas, Paluperas, Puhjas ja Elva gümnaasiumis) avaramaks ja funktsionaalsemaks. Elva vald korraldas kolm hanget ning eesmärgini jõudmiseks soetati mööblit, digivahendeid ja õppevahendeid, et õpilastele oleks tagatud motiveeriv ja metoodiliselt mitmekülgne õpikeskkond.

Projekti toetuse määr on kuni 85% abikõlbulikest kuludest, mis on 98 901 eurot ja omafinantseering 17 453 eurot. Kokku on eelarve 116 354 eurot.

Lõpptulemusena on loodud haridusliku erivajadustega õpilastega tegelevale koolipersonalile võimalused laste tõhusamaks kaasamiseks ja pakutakse lastele turvalist, motiveerivat ja õppija individuaalsusest lähtuvat õpikeskkonda.

Projekti lõpptähtaeg on 31.12.2021.

 

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2020 - 31.12.2021

Meede: 2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine

Lisainfo:

Auli Mäesalu

auli.maesalu@elva.ee

haridusspetsialist