Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on abistada teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevastes tegevustes (liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieeni-, majapidamistoimingutes, muudes toimingutes)  vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
 
Isiklik abistaja lähtub oma töös konkreetse isiku erivajadustest ja tema antavatest tööjuhistest.
Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja  koordineerima isikliku abistaja tööd.
 

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane kirjalik taotlus

Taotlust on võimalik täita Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ja vastuvõtuajad leiate siit.

Vastutaja:
Sotsiaalnõunik Alo Rebane
Kontaktid: 5207869; alo.rebane@elva.ee
 

Õigusaktid: 
Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas