Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas

Elva Vallavalitsus esitas eelmisel aastal Riigi Tugiteenuste Keskusele Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavasse taotlusvooru projekti „Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas". Projekt sai rahastuse  Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" raames. Projekti abikõlbulikkuse periood on 01.01.2021-31.12.2022

Projekti eesmärgiks on võimaldada vajalikke sotsiaalteenuseid tööealistele hoolduskoormusega inimestele või tööealistele erivajadustega või toimetulekuraskustes inimestele, mille tulemusena väheneb hoolduskoormus või suurenevad erivajadustega ja toimetulekuraskustes inimeste toimetulekuoskused, et nad saaksid siseneda tööturule või jätkata töötamist. 

Koduteenus - eaka või puudega isiku abistamine toimingutes, mida ta ei suuda sooritada ilma kõrvalabita, kuid mis on vajalikud harjumuspärases keskkonnas toime tulekuks. Teenuse maht kujuneb lähtuvalt abivajaduse hindamisest.

Tugiisikuteenus - tööealise erivajadusega või toimetulekuraskustega inimese motiveerimine, nõustamine ning juhendamine eluks vajalike oskuste ja harjumuste kujundamisel ja asjaajamistel nii kodus kui väljaspool kodu. Tugiisikuteenuse osutamiseks korraldas vallavalitsus hanke, mille võitis Elva Laste- ja Perekeskus. 

Intervallhooldusteenus - lühiajaline ööpäevaringne hooldus ja järelevalve nii erivajadusega kui ka eakale hooldusvajadusega inimesele. Vallavalitsus ostab intervallhooldusteenust Rõngu Hooldusravikeskuselt. 

Integreeritud hoolekandeteenus - ühendab koduteenuse, tugiisikuteenuse või isikliku abistaja teenuse erinevaid tegevusi. Teenuste eri tegevusi ühendatakse arvestades paindlikult ja terviklikult inimese vajadusi.

Nõustamisteenuste ja tugigruppide korraldamine hoolduskoormusega inimestele - tugigruppides on võimalik omavahel jagada kogemusi, toetada üksteist ning saada teadmisi ja oskusi igapäevase hooldusega seotud tegevuste kohta.

Projekti teenuste taotlemiseks tuleb täita projekti sisenemise taotlus

Teenuse taotlemiseks pöörduda lähima piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole, kontaktid ja vastuvõtuajad leiate siit.

Õigusaktid: 

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord

 

Täiendav info: 

sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp

5154872, milvi.sepp@elva.ee.