Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" toetuse taotlemisel sai Elva Vallavalitsuse projekt "Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" rahastuse. 

Projekti abikõlbulikkuse periood on 01.10.2018 kuni 30.09.2020. 

Projekti eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks. 

Projekti toetavad tegevused, mis Elva vallas rahastust said, on koduteenus, tugiisikuteenus ja väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus - intervallhooldusteenus.

Koduteenus - isiku abistamine kodustes toimingutes, millega ta ise hakkama ei saa. Toimingute hulka kuulub näiteks toiduainete ning ravimitega varustamine, küttepuude toomine, eluruumi koristamine, pesu pesemise korraldamine, abistamine enesehooldusel (nt sauna viimine). Teenuse maht vastavalt abivajaduse hindamisele. 

Tugiisikuteenus - erivajadusega täisealisele inimesele, kellel on vaja toetust ja juhendamist töö leidmisel või selle hoidmisel (sh abi asjaajamisel ametiasutustes). Teenuse maht 12-40 tundi kuus.

Intervallhooldusteenus - ajutine ööpäevaringne hooldus hoolekandeasutuses. Teenuse maht minimaalselt 24 tundi. Maksimaalselt 21 päeva järjest ning ühele inimesele 220 päeva aastas. 
Intervallhooldusteenuse infoleht

Projekti viib läbi Elva Vallavalitsus koostöös projekti partneri SA Elva Laste- ja Perekeskusega.

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus paberil või arvutis täidetud kujul. Blankettide alt on leitav koduteenuse, tugiisikuteenuse ning intervallhooldusteenuse (vt väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenuse taotlus) taotlus. 


Taotlust on võimalik esitada sotsiaal- ja terviseosakonda sotsiaaltööspetsialistile. Sotsiaaltööspetsialitid asuvad Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes.
Kontaktid ja vastuvõtuajad leiate siit.

Projekti koordinaator on Anneli Salumaa
Kontaktid: 56079163; annelisalu@gmail.com

Elva vallavalitsuse kontaktisikuks ja projektijuhiks on sotsiaalnõunik Eva Kuslap
Kontaktid: 517 0385; eva.kuslap@elva.ee

 


Õigusaktid: 

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord

Elva valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Teadmiseks: 

Sotsiaalministeeriumi kodulehele "Struktuurifondide taotlusvoorud"

SA Innove kodulehele "Hoolekanne"

Meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevuse 2.2.1 "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" 11.04-12.06.2018 avatud taotlusvoorus toetuse saajad

 

Kajastused: 

Elva vald saab hoolekandeteenuste arendamistoetust

Elva valla infoleht nr 37 "Kodu-, tugiisiku- ja intervallhooldusteenuse arendamisest"  

Elva valla kutse infopäevadele "Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas"

Elva Postipoiss nr 42, 10.11.2018 "Hooldusteenuste arendamisest Elva vallas"

Elva valla infoleht nr 44 " Elva Vallavalitsus pakub koostöös Elva Haiglaga intervallhooldusteenust