Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvooru laekus 61 taotlust!

1. veebruarist 3. aprillini oli võimalik kõikidel soovijatel esitada toetuse taotlusi hajaasustuse programmi. Programmi kaudu on võimalik inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, korrastada oma koduõuest avalikule teele viiv sõidutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Taotlusvooru korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös omavalitsustega.

Selle aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 61 taotlust kogusummas 274 715,76 eurot. Kohalik omavalitsus teostas taotluste vastavuse kontrolli tulenevalt riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 ja tunnistas 8 taotlust mittevastavaks. 53 taotlust sai positiivse hinnangu.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis on 60 000 eurot, riik panustab samuti 60 000 euroga.

Enim taotlusi esitati veesüsteemidele (36), mis oli ka sel aastal prioriteetseks valdkonnaks taotluste hindamisel. Kanalisatsioonisüsteeme soovisid korrastada 17 taotlejat, juurdepääsuteed kuus ning autonoomset elektrisüsteemi soovis paigaldada üks taotleja. Piirkonniti esitati kõige rohkem taotlusi Rõngu (17) ja Puhja (14) piirkondadest. Konguta piirkonnast laekus 11 taotlust, Rannust 10, Aakrest kuus taotlust ning Paluperast kolm taotlust.

Elva vallavalitsus on moodustanud 6-liikmelise hindamiskomisjoni, kes aprillikuu jooksul teostas objektidel paikvaatlusi ning kogunes seejärel hinnete andmiseks.

Hindamise tulemusel moodustunud pingerea alusel saavad toetust 22 projekti. Neist 17 projekti veesüsteemide valdkonnast, kaks projekti olid kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, kaks projekti juurdepääsuteede parandamiseks ning üks projekt autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks. Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 31 taotlust.

Hajaasustuse programm jätkub ka järgmisel aastal. 2024. aasta Elva valla eelarvesse on planeeritud toetuse summad. Eeldatav taotlemise aeg on 2024. aasta kevadel. Programmi tingimus on, et taotleja omaks vähemalt 2023. aasta lõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas ning taotleja alaline ehk püsielukoht oleks samal aadressil.

 

Lisainfo:

Ede Möldre, Puhja piirkonna koordinaator
ede.moldre@elva.ee / 504 9912

Ene Joosing, Rõngu piirkonna koordinaator
ene.joosing@elva.ee / 509 6202

 

Toetuse saajad (korraldusega on võimalik tutvuda SIIN):

Taotleja nimi Projekti nimi Toetuse summa
Ivar Liebenau Pilliroo AÜ8 veepuhastusseadmed 4 252,80
Ursula Kuus Puurkaevule vee pumpamiseks ja vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine 2 524,56
Kristi Roodla Männiku kinnistu kaevu puhastamine 525,82
Kristina Ots Järveääre kinnistu veepuhastusseadmed 1 293,64
Kadri Eist Kiviaia talu sissesõidutee remont 6 468,00
Ester Utso, Sirje Solovjova, Martin Kuris, Kristjan Preismann, Liina Väli Teemeistri kinnistu puurkaev 6 150,60
Heigo Hanni, Ilmar Volkmann Jaani- ja Volkmanni kinnistute puurkaevu ja veesüsteemi rajamine Vellavere külas 12 462,00
Merike Blauberg Kolga kinnistu puurkaev 6 271,20
Kaido Õunapuu Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, puurkaevu rajamin 6 500,00
Ahti Kull Puurkaev Võsu kinnistule 4 248,00
Kaire Elias Soopera silla renoveerimine 6 500,00
Margoliina Siilivask Ronga koduelektrijaam 5 996,00
Mai Ratassepp Puurkaev, Selleke kinnistu 3 115,50
Indrek Jaks, Ilona Jaanikesing, Aldo Mihkra Ivaski-Miikani-Hanni kinnistute puurkaev 14 291,10
Artur Thomson Laane kinnistu puurkaevu rajamine 5 648,10
Rein Leosk Kapteni kinnistu veesüsteemi rajamine 6 500,00
Ana Vink Märdimatsi kinnistu puurkaev 5 796,50
Ragnar Karu Puurkaevu rajamine Mäe talu 5 684,28
Vello Lauri Tuule talu puurkaev 4 100,40
Merike Kiisk Väike-Kommi kinnistu puurkaev 5 129,52
Ellen Vaaderpass Väike-Tootsi kanalisatsioon 2 793,90
Mihkel Tuul Vastse-Pabo kanalisatsioonisüsteem 3 405,74