Esimesse klassi astumisest Elva vallas

28.02.22

Esimesse klassi astumine Elva vallas

Märtsis algab Elva valla koolides esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine 2022/2023 õppeaastaks. Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 7aastaseks.

Tänavu toimub taotluste vastuvõtmine teisiti kui varem. Elva vald on koostöös Piksel OÜ-ga arendamas välja koolimoodulit Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (lühidalt e-keskkond ARNO). Hetkel on juba võimalik e-keskkonnas esitada lasteaiajärjekorra avaldusi ning teha taotlusi lapse registreerimiseks huviringi. Taotluskeskkond 1. klassi astujate taotluste vastuvõtmiseks loodetakse avada hiljemalt 28. märtsil 2022.

E-keskkonda ARNO saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Keskkond ise asub aadressil piksel.ee/arno/elva/.

ARNO võimaldab esitada nii 1. klassi kui ka põhikooli- ja gümnaasiumi astmesse sisseastumiseks taotluse (taotlust muuta ja võtta vajadusel tagasi).

Kooli astumiseks on vaja elektroonilises e-keskkonnas ARNO esitada taotlus koos järgmiste dokumentidega:

  • esimesse klassi astuja foto (3 x 4 cm) või digifoto;

  • tervisekaart;

  • koolivalmiduse kaart (selle olemasolul);

  • haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri. 

Dokumente on võimalik taotlusele lisada juurde ka hilisemalt, selleks taotlust e-keskkonnas muutes.

Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Teavituseks tuleb saata vabas vormis teade elva@elva.ee.

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole.

Lisainfo: 
Auli Mäesalu, haridusspetsialist  
auli.maesalu@elva.ee / 5886 4201

Tuletame meelde, et perearstid ei väljasta enam kooliminejatele tervisetõendeid. Infovahetuse sujuvamaks toimimiseks kannavad perearstid laste koolieelse läbivaatuse andmed tervise infosüsteemi, millega ühendus on olemas kooliõdedel. Infosüsteemi on võimalik kooliõdedel nii andmepäringuid esitada kui ka sinna andmeid saata, mida vajadusel näevad ka perearst ja õpilane/eestkostja.
Tõendi mitteväljastamine ei tähenda, et laps ei peaks enne kooli läbima tervisekontrolli perearsti juures. Jätkuvalt on vajalik, et laps oleks enne kooliaasta algust käinud perearsti juures koolieelsel läbivaatusel.