Erakorralised toetused

Muude erakorraliste kulutuste hüvitamise toetuse eesmärk on leevendada isiku või tema perekonna kriisiolukorda, mille on põhjustanud õnnetusjuhtum, tulekahju, vargus, haigestumine, töövõimetuks muutumine, lähedase kaotus või muu sarnane sündmus.
 
Muu erakorralise kulu tagamiseks võib toetust määrata ulatuses, mis tagab isikule kehtiva toimetulekupiiri.
Toetus määratakse ja makstakse koheselt, kui ohus on inimese tervis ja elu või kui toetuse hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi.
 
Toetuse taotlemiseks esitab isik või erandkorras kolmas isik Vallavalitsusele vormikohase taotluse, millele võimalusel lisatakse vastavate ametkondade tõendid kriisiolukorra põhjendatuse kinnitamiseks (politsei, tuletõrje, tervishoiuasutus vm).
 
Taotlemiseks pabervormis on blanketti võimalik alla laadida paberil täitmiseks siit  ning arvutis täitmiseks siit. Arvutis täidetud taotlus on tarvis digitaalselt allkirjastada. Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning teenuskeskustes. 
 
Vastutaja:
 
Õigusaktid: