Elva Käärdi metsapargi hoolduskava elluviimise I etapp

 

Projekti eesmärk oli Elva linnas asuva, riikliku looduskaitse all oleva parkmetsa loodusliku seisundi säilimiseks, metsapõlvkondade vahetumise soodustamiseks, rindelisuse ja vanuselise mitmekesisuse suurenemiseks, parkmetsade puhke- ja haljastusväärtuse säilimiseks vajalike hoolustööde teostamine. 

Projektialal esines vanemaid puistuid, mis kannatasid nii kuuse- kui männi-juurepessu kahjustuse all. Lisaks esines projektialal tuulemurdu. Projekti olid radade ääred puhastamata ning vaatekoridorid pargialal on kinnikasvanud ning seetõttu puudub nähtavus, mis halvendas ka oluliselt jalakäijate, jalgratturite ja autode liiklusohutust.

Teostatud töödega aidati kaasa loodusliku ilmega puhkemajandusliku ja esteetilise väärtusega metsaalade säilimisele, eemaldati suuremates kahjustuskolletes kahjustatud puud. 

Projekti maksumus: 19 434,00

Toetuse summa: 17 490,60€

 

Projekt viidi ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.