Elutähtsad teenused

2.2.1. Elva Vallavolikogu määrusega "Elva valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded" on kehtestatud Elva valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.

Kohalike teede sõidetavus ja toimepidevuse piirmäärad

Elva Vallavalitsus peab kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev ringi, et kindlustada teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmine;
2) lähtudes ilmastikuoludest vajalikus koguses töövalmiduses teehooldetehnikat ja abivahendeid;
3) lisalepingute olemasolu, et vajaduse korral kaasata lisatehnikat ja -tööjõudu ning rakendada muid asjakohaseid meetmeid;
4) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamise, telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse osutamine.

Hädaolukorras, sealhulgas tugeva lumesaju või tuisu korral tagab tee-ettevõtja:
1) lumetõrje alates 10 sentimeetri paksusest lumekihist;
2) põhitänavate ja teede, ohtlike tänavalõikude, koolibussiliinide kasutatavate teede ja tuletõrje veevõtukohtade juurde viivate teede hoolduse hiljemalt 12 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
3) kõnni- ning jalg- ja jalgrattateede hoolduse hiljemalt 12 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
4) kõrvaltänavate, veotänavate ja -teede, jaotustänavate, väljakute, parkimisplatside, kvartalisiseste tänavate, jalgtänavate ning jalgteede hoolduse hiljemalt 24 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest.

Vee- ja kanalisatsiooniteenus ja toimepidevuse piirmäärad

Vee-ettevõtja peab veevarustamis- ja kanalisatsiooniteenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev ringi, et kindlustada teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmine;
2) suutlikkus elektrikatkestuse korral jätkata teenuse osutamist vähemalt 8 tunni jooksul;
3) lisalepingute olemasolu oluliste vahendite varustajatega ja muude oluliste lepingupartneritega;
4) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamine ning telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse osutamine.

Kohustuse täitmiseks varustab vee-ettevõtja autonoomse elektritoitesüsteemiga need ehitised, seadmed ja infosüsteemid, mis on olulised veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks. Autonoomne elektritoitesüsteem tagab elektritoite pärast põhielektritoite katkestust vähemalt 8 tunniks (kestus sõltub omavalitsuse vajadusest).

Kui elektrikatkestus kestab enam kui 8 tundi, tarnib vee-ettevõtja avariielektrigeneraatorite töö tagamiseks vajalikus mahus kütust enne olemasoleva kütuse lõppemist. Kui vee-ettevõtja kasutab muud autonoomset elektritoitesüsteemi, siis ta kas laeb selle süsteemi või asendab teenuse osutamise jätkamiseks uuega.

Veevarustuse või kanalisatsiooniteenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks loetakse olukord, kus vee-ettevõtja ei ole võimeline pärast teenuse katkestust taastama teenuse osutamist 24 tunni jooksul.

Vee-ettevõtja rakendab elutähtsa teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

Vähemalt 24 tundi kestva teenuse katkestuse korral tagab vee-ettevõtja klientidele ajutise veevõtuvõimaluse kuni teenuse taastamiseni.

Kaugküte ja toimepidevuse piirmäärad

Soojusettevõtja peab kaugküttega varustamise teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
 1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev ringi, et kindlustada teenusega seotud ülesannete täitmine;
 2) suutlikkuse jätkata teenuse osutamist elektrikatkestuse korral vähemalt 8 tundi;
 3) töökorras ja töövalmiduses tipu- ja reservkatlamaja kompleksi olemasolu;
 4) lisalepingute olemasolu oluliste vahendite varustajatega ja muude oluliste lepingupartneritega;
 5) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamine, veega varustamine, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse osutamine ning tipu- ja reservkatlamaja kompleksi küttematerjali tarne.

Kohustuse täitmiseks varustab soojusettevõtja autonoomse elektritoitesüsteemiga need ehitised, seadmed ja infosüsteemid, mis on olulised kaugküttega varustamise teenuse osutamiseks. Autonoomne elektritoitesüsteem tagab elektritoite pärast põhielektritoite katkestust vähemalt 8 tunniks.

Kui elektrikatkestus kestab enam kui 8 tundi, tarnib soojusettevõtja avariielektrigeneraatorite töö tagamiseks vajalikus mahus kütust enne olemasoleva kütuse lõppemist. Kui soojusettevõtja kasutab muud autonoomset elektritoitesüsteemi, siis ta kas laeb selle süsteemi või asendab teenuse osutamise jätkamiseks uuega.

Teised elutähtsad teenused: soovituslik juhis aadressil www.kriis.ee