Puuetega inimeste füüsiline eluaseme kohandamine

 
 
Erivajadusega Elva valla elanikel on võimalik taotleda oma eluaseme kohandamiseks toetust. Eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusena paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek ja väheneb abistajate hoolduskoormus. Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamist.
 
Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus.
 
Kohandada saab eluruumi, mis asub Elva valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht. Isikul on õigus saada antud meetme raames ühe eluruumi kohandamise teostus ühel korral.
 
Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada alates 20.01.2020 kuni 04.02.2020 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil alo.rebane@elva.ee või paberkandjal posti teel Kesk 32, Elva linn, Elva vald, 61507. Taotlusi saab esitada ka kohapeal vallamajas sotsiaal- ja terviseosakonnale ning piirkonna teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialistidele.
 
Sotsiaal- ja terviseosakond kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning alates 15. aprillist 2019 toimuvad kodukülastused taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Pärast seda esitab Elva Vallavalitsus rakendusüksusele koondtaotluse, mille positiivse rahastamise otsuse alusel teostatakse eluruumide kohandustööd.
 
Lisainfo eluruumi kohandamise taotlemise kohta:
Sotsiaalnõunik Alo Rebane
telefon 730 9894, 520 7869, e-post alo.rebane@elva.ee.

 

Seotud õigusaktid: 
Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 
Määruse seletuskiri

Meetme tegevuse "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" standardiseeritud ühikuhinnad

Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

Sotsiaalministeeriumi "Struktuurifondide taotlusvoorud"