Ehitusloa taotlus

Ehitusloa taotlus ja ehitusteatis on võimalik esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Taotluse vormi allalaadimiseks ja teavet ehitisregistri kasutamise kohta leiab  ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee

Ehitusseadustikust tulenevalt on ehitusloa taotluse ja ehitusteatise menetluste puhul on omavalitsuse ülesanne edastada haldusakti eelnõu kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud taotluse esemega või arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada. Seega palume taotlused/teatised esitada menetlemiseks ilma asutuste/isikute kooskõlastusteta, kuid sujuvama menetluse huvides tuleb teatud juhtudel (nt. ehitusprojekti koostamisel) teha vajalike asutustega koostööd.

Juba olemasolevate paberkandjal originaalkooskõlastuste puhul palume originaalkooskõlastused edastada vallavalitsusele  pärast vastava taotluse (projekteerimistingimuste taotlus, ehitusteatis, ehitusloa taotlus, kasutusteatis või kasutusloa taotlus) ehitisregistrisse esitamist.

Ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta saab teavet tabelist https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1090/8202/2013/Lisa_1.pdf#

 

Ehitusloa taotluse läbivaatamiseks tasutav riigilõiv

Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Riigilõiv tasuda Elva vallavalitsuse kontole:

SWEDBANK EE212200001120112068

SEB pank EE291010102018767003

Makse teostamisel märkida selgitusse toiming, mille eest riigilõiv tasutakse (näiteks projekteerimistingimused, ehitusluba vms) ja aadress.

 

Ehitusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt

Ehitusloa taotlemisel esitatakse kohalikule omavalitsusele ehitusprojekt elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".

Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded elektroonilisel esitamisel on leitavad siit.

Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis esitatakse ehitise kohta need andmed ja ehitusprojekti osad, mis on asjakohased ning mida on otstarbekas ja võimalik määrata.

Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis sisalduvad:
1) arhitektuuriosa;
2) ehituskonstruktsiooniosa;
3) kütte- ja ventilatsiooniosa;
4) veevarustus- ja kanalisatsiooniosa;
5) elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa;
6) tuleohutuse osa;
7) ehitisele seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded;
8) ehitatava ehitise asukoha maa-ala ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimustööde andmed.

 

Ehitise rekonstrueerimise korral sisaldab ehitusprojekt vajadusel lisaks lõikes 3 nimetatule:
1) olemasoleva ehitise mõõdistusprojekti;
2) olemasoleva ehitise geodeetilise mõõdistamise andmeid;
3) olemasoleva ehitise ekspertiisi andmeid;
4) olemasoleva ehitise varasemat ehitusprojekti ja ümberehituste tööjooniseid.

Ehitusprojekti seletuskirja lisana peavad olema toodud ehitiste tehnilised andmed.

Ehitusprojekti tiitellehel esitatakse:
1) ehitise nimetus;
2) ettevõtja andmed;
3) registreeringu number ja kuupäev;
4) ettevõtja vastutavate spetsialistide nimed ja allkirjad;
5) ehitusprojekti koostamise aeg.

 

Ehitusprojekt ehitise lammutamiseks  

Ehitusloa taotlemisel ehitise lammutamiseks esitatakse ehitusprojekt, milles sisalduvad vähemalt:
1) lammutatavad konstruktsioonid;
2) lammutustööde kirjeldus, kasutatav tehnoloogia ja järjekord;
3) konstruktsioonide ajutise toestamise viisid;
4) lammutatavate ehitusmaterjalide ja -toodete ligikaudsed kogused ja käitlemiskohad.

Ehitusprojekti soovitav koosseis.

1. Tiitelleht kõikide vajalike andmetega

2. Projekti sisukord

3. Seletuskiri

4. Projekteerimistingimused või väljavõte DP-st

5. Kooskõlastuste koondtabel

6. Joonised

- asukoha skeem

- asendiplaan

- tehnovõrkude koondplaan

- vertikaalplaneerimine

- alusmüüride plaan

- korruste plaanid

- lõiked

- vaated

7. Lisad

- kooskõlastuste lehed või muud asjakohased lisad

Kõik leheküljed peavad olema nummerdatud ja sisukorras fikseeritud.