Hoonete andmete korrastamine ehitisregistris

Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest on kõigil omanikel kohustus Ehitisregistris andmed üle kontrollida ja need vastavalt seadusele korrastada. 

Elva Vallavalitsus kutsub üles kõiki elanikke kontrollima oma kinnistutel asuvate suuremate kui 20 m² ehitisealuse pinnaga hoonete ehitamise seadusliku alust (ehitusluba, kasutusluba) ja kas ehitis on ehitisregistris olemas või mitte. Kasutusluba ei vaja ehitised, mis on ehitatud enne 1995. aastat ja mida kasutatakse algsel eesmärgil. Andmete korrastamise käigus tuleb kanda ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned, parandada olemasolevad valed andmed või lisada sealt puuduvad andmed.

 

Kuidas andmeid kontrollida?

Sisestades Ehitisregistrisse www.ehr.ee kinnistu katastrinumbri või aadressi, saab kontrollida kinnistul paiknevate hoonete registris olemist ning nende kehtivaid andmeid. Kui ilmneb erinevus registriandmete ja tegelike andmete vahel, on omanikul võimalus esitada taotlus andmete parandamiseks. Andmete kontrollimisel tasub veenduda, et ehitisregistrisse oleks kantud ka kõik kinnistul paiknevad rajatised (näiteks tehnosüsteemid, salv- või puurkaev, välibassein, maapinnast rohkem, kui 1 m kõrgusel paiknevad terrassid, varikatus üle 20 m² ehitisealuse pinnaga jms). Kui ehitisregistris on andmed mõne ehitise kohta, mis on juba lammutatud, siis nende osas palume ühendust võtta ehitusspetsialistiga.  

 

Milliseid dokumente on tarvis esitada?

Üldjuhul on ehitise andmete kandmiseks või korrigeerimiseks ehitisregistris tarvis esitada:

  • vormikohane andmete esitamise teatis iga ehitise kohta. Eluhoone puhul tuleb esitada ka lisa 1 eluruumi andmetega. Vajalikud blanketid hoonete andmete ehitisregistrisse kandmiseks leiab https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015010. Abi andmete täitmisel leiab majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusest nr. 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".
  • Asendiplaan (projekti koosseisust, katastriplaan vmt);
  • joonised (hoone ehitusprojekt või selle puudumisel ülesmõõdistus). Kui hoone on ümber ehitatud peale 2003. aastat, tuleb omanikul esitada ehitise audit.  

 

Kuidas leida hoone projekt, kui omanikul seda ei ole?

Kui ehitise kohta puudub algne projekt, siis saab abi rahvusarhiivi www.ais.ra.ee keskkonna kaudu. Sisestades otsingusse objekti aadressi või ehitisregistri koodi, otsib süsteem säiliku, mille koopiat on võimalik tellida. Projekti olemasolu võib kontrollida ka tehes päringu Elva Vallavalitsuse arhiivi, kirjutades aadressil elva@elva.ee.

 

Kuidas andmete esitamise teatis ja dokumendid esitada?

Taotluse blankett on https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015010 aadressilt alla laetav *docx failina ning on võimalik täita digitaalselt. Täidetud teatis ning skaneeritud joonised saab digitaalselt allkirjastatud konteineris edastada Elva Vallavalitsusele e-aadressil elva@elva.ee. Taotluse saab esitada ka paberkandjal koos jooniste koopiatega aadressile Kesk 32, Elva linn, 61507, Elva vald, Tartu maakond.

Kui vajad andmete esitamise teatise koostamisel siiski abi, palume ühendust võtta Elva Vallavalitsuse ehitusspetsialistidega:

Reet Värnik               504 4039           reet.varnik@elva.ee

Kaire Volmer             514 8253           kaire.volmer@elva.ee