Eestseisus

 

Volikogu eestseisus on volikogu esimehe nõuandev organ, kuhu kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ja volikogu fraktsioonide esimehed. Volikogu esimees võib kaasata eestseisuse töösse fraktsioonidesse mittekuuluvaid volikogu liikmeid. Eestseisuse töövorm on koosolek, mis toimub üldjuhul volikogu korralisele istungile eelneva nädala jooksul. Eestseisuse koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab volikogu esimees. Eestseisuse koosolek on volikogu liikmetele avalik, teised isikud võtavad koosolekust osa volikogu esimehe nõusolekul. Koosolek protokollitakse. Protokollid on kättesaadavad vallakantseleist ja valla veebilehel.

Elva vallavolikogu eestseisus

Liikmed: Sulev Kuus, Meelis Kask, Aivar Õun, Marika Saar, Fred Koppel, Mikk Järv