Projekti "Võrtsjärve omavalitsuste üldplaneeringu uuringud – teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad" rahastas Euroopa Liidu Sotsiaalfond. 

Uuringute eesmärgiks oli saada objektiivne, süstematiseeritud ja ajakohastatud ülevaade valla teedest ning olemasolevatest tuletõrje veevõtukohtadest ja hüdrantidest ning piirkondadest, kus eluhoonete läheduses puuduvad tuletõrje veevõtukohad. Uuringute tulemusel saadi vajalikud sisendeid Elva ja Viljandi valla üldplaneeringutesse. Teede analüüsi tulemusena püütakse saavutada ressurssid efektiivsem kasutamine kohaliku teedevõrgu planeerimisel ja hooldamisel ning tuletõrje veevõtukohtade analüüsi tulemusena maandada riske inimeste elule ja varale.

Projektipartneriks valiti Viljandi vald, sest Elva ja Viljandi valla puhul on tegemist omavalitsustega, mis on sarnased oma suuruselt ja asustusstruktuurilt, mistõttu vallavalitsustes ollakse sarnaste ruumilise planeerimise alaste probleemide ees ning see annab võimaluse tihendada maakonnapiiri ülest koostööd naaberomavalitsusega Võrtsjärve piirkonnas.

Projekti maksumus: 19 784€
Toetus: 16 816,4€

Uuringuid teostasid Ruumab OÜ ning Alkranel OÜ koostöös. Projekti rahastas Riigi Tugiteenuste Keskus.